Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГК по въпроси, свързани с жилищностроителните кооперации и етажната собственост, иска по чл.53, ал.2 ЗКИР, другарството на съпрузите при делата за собственост и иска по чл.31, ал.2 ЗС.

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСНК по някои въпроси, свързани с прилагането на чл. 263, ал. 1 НПК в случаите, в които по делата има веществени доказателствени средства, придобити чрез специални разузнавателни средства.


Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГКТК относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута.

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГК по някои въпроси, свързани с исковете за защита на собствеността и владението.

Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. ОСНК по следните въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.378, ал.4 НПК, а именно: Приложими ли са правилата на чл.300 и чл.310 НПК, обвързан ли е съдът от принципа по чл.259 НПК за непрекъснатост на съдебното заседание и от кой момент започва да тече срока по чл.319 НПК за обжалване и протестиране на решението по чл.378, ал.4 НПК - от неговото постановяване или от съобщаването на страните за изготвянето му?


Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. ОСГК по следния въпрос: Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл.26, ал.2, пр.1 ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания?                                                                                                                                        

ПРЕДЛОЖЕНИЕ до ОСГК за тълкувателно решение по следния въпрос: Приложими ли са правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева (05.07.1999 г.) спрямо числовата стойност на определената  по реда на чл. 55-58 ГПК(отм.) окончателна цена на иска, в хода на производството за  преценка за допустимостта на касационно обжалване  на основание чл. 280, ал. 2 ГПК?

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ТЪЛКУВАНЕ със следните аргументи : Практикуваното от ВКС тълкуване  на нормите на чл.1 и 2 от Закона за деноминация на лева(ЗДЛ) спрямо висящите понастоящем дела, чиято цена на иска е стабилизирана преди влизане в сила на ЗДЛ, противоречи изрично на целта на нормата на чл.280, ал.2 от ГПК и волята на законодателя, облечена в тази норма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  за приемане на тълкувателно решение до ОСГК на ВКС във връзка с приложението на чл. 62, ал. 4 СК по въпросите: Кой е началният момент на иска по тази разпоредба и допустимо ли е малолетното дете да води този иск чрез законния си представител?

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСНК по въпрос, свързан с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл. 113 от НПК, а именно – трябва ли да е налице висящо производство пред съд относно собствеността върху вещ, иззета като веществено доказателство, за да се приеме, че е налице спор или е достатъчно да са налице претенции на две или повече лица пред прокурор по реда на чл. 111, ал. 2 от НПК за връщане на вещта, за да се приеме, че е налице спор и да се приложи разпоредбата?


Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК и ТК  по следния въпрос: Обусловено ли е по смисъла на чл. 229, ал 1, т. 4 от ГПК , висящото гражданско дело спорът по което е пряко свързан с приложението на подзаконов нормативен акт , от административното дело, образувано по оспорване на същия с искане да бъде обявен за нищожен или отменен.

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по допълнително включен в предмета на делото въпрос.

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по някои противоречиво решавани въпроси по делата по чл.135, ал.4 АПК с които се решават спорове за подсъдност между административни и общи съдилища.

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС по въпросите: Какъв е характера на сроковете по чл.34 ЗАНН? Препраща ли разпоредбата на чл.11 ЗАНН към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс?

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК, по някои въпроси, свързани със застрахователни правоотношения.


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК, по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.242 НК, когато деянието е осъществено на вътрешна граница на Европейския съюз, както и по въпроса дали е възможна идеална съвкупност между съставите на престъпленията по чл.242 НК и чл.234 НК?


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСГК  по следния въпрос: Какъв е давностният срок на иска за възстановяване на предишна работа – двумесечен по чл. 358, ал.1, т.2, предложение последно КТ или общия тригодишен по чл. 358, ал 1 т. 3 ?  

Становище по тълкувателно дело №10/2013 г. ОСГК   по следния въпрос: „Налице ли е правоприемство по чл. 123, ал 1  от КТ, във връзка с §63 ПЗР ЗИД ЗМВР ( Обн. ДВ-к бр. 93/24-11-2009 г)”


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни