Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: "Относно правото на пострадалия на обезщетение от делинквента над изплатеното обезщетение от застрахователя въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е приел, че е напълно обезщетен за съответната вреда."

СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСНК по следния въпрос: Всички дела ли за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи са подсъдни съгласно чл.35, ал.3 НПК на Софийския градски съд като първа инстанция или само тези, по които престъпленията от общ характер са извършени във връзка с функционалния имунитет на магистратите по чл.132 КРБ ?


Становище по тълкувателно дело №5 / 2015 г. ОСГК по следния въпрос: "При придобиване на право на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото на чл. 92 ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата?"

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по въпроса: "Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища?

Становище по тълкувателно дело №4 / 2015 г. ОСГКТК по следния въпрос: Може ли да бъде продължаван при условията на чл.64, ал.1 ГПК срокът по чл.390, ал.3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?

Становище по тълкувателно дело №3 / 2015г. ОСГК по следните въпроси: Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобития по време на брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК (1985г. - отм.), респ. чл. 23, ал. 2 СК?

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следния въпрос: „Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка?"

Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следните въпроси:  1. Може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява, че владее имота от преди завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение? Може ли това трето лице да иска спиране на изпълнителното производство на основание чл.524 във връзка с чл.523 ГПК или това е защита, предвидена само за трето лице, осъществило фактическа власт върху имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, и което заявява върху имота права, които изключват правата на взискателя?   2. Подлежи ли на обжалване по реда на чл.435, ал.2 ГПК какъвто и да е акт на ЧСИ, в който се определя размера на разноски на длъжника, или на обжалване по този ред подлежи само постановлението за разноски?   3. Посредством кой изпълнителен способ се провежда принудителното изпълнение на определения от съда режим на лични отношения между родител и дете?

Становище по тълкувателно дело №3/2015 г. ОСНК по въпроси, свързани с противоречивата практика на съдилищата по прилагане на чл.24, ал.1, т.6 НПК при конкуренция между наказателната и административно-наказателната отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние.


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСГК по въпроса: Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от ЗУТОССР?


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСНК поради противоречива практика на съдилищата във връзка с индивидуализиране на наказанието по чл.58а НК в случаите на предвидени алтернативни наказания "лишаване от свобода", "доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна", както и по отношение на приложимия закон във вр. с чл.2, ал.2 НК.


Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСГК по следните въпроси: "1. Може ли да се допусне ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ без съгласие на родител в хипотезата на чл.93, ал.1 СК? 2. Допустимо ли е молба за осиновяване по чл.82, ал.2 и 3 от СК да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя предвид изискването на чл.96, ал.2 СК за подаването й чрез съответната регионална ДСП?" 

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК с допълнени въпроси, както следва: 1. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл.202, ал.2, изр.2 КЗ за прекратяване на застрахователния договор, поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия; 2. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол? 3. Дали собственикът на МПС, сключил ЗЗ "ГО", е трето лице по смисъла на чл.257, ал.3 КЗ и дали е легитимиран да предяви иск по чл.226, ал.1 КЗ срещу застрахователя по същата застраховка за вреди, които са му причинени при управление на собственото му МПС от друго лице?


ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на процедурните правила на ЗОДОВ (включително за дължимите държавни такси), при предявяване на искове срещу публични институции за обезщетение на вреди, причинени от техни актове, действия или бездействия, противоречащи на правото на ЕС.


Становище по тълкувателно дело №8/2014 г. ОСГК с предмет част от въпросите предмет на тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГК на ВКС (въпроси 1б и 4а) и тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГК на ВКС (въпросите по т.2).


Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГКТК по някои въпроси, свързани с производството за отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК).

Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГК по следния въпрос: Дължи ли Прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение на вреди по ЗОДОВ внасяне на държавна такса при въззивно и касационно обжалване на съдебни решения или следва да бъде освободена от заплащането й съгласно чл.83, ал.1, т.3 и чл.84 ГПК?

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСНК по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.12, ал.3 ЗМИП.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни