Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГК по някои въпроси, свързани с исковете за защита на собствеността и владението.

Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. ОСНК по следните въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.378, ал.4 НПК, а именно: Приложими ли са правилата на чл.300 и чл.310 НПК, обвързан ли е съдът от принципа по чл.259 НПК за непрекъснатост на съдебното заседание и от кой момент започва да тече срока по чл.319 НПК за обжалване и протестиране на решението по чл.378, ал.4 НПК - от неговото постановяване или от съобщаването на страните за изготвянето му?


Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. ОСГК по следния въпрос: Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл.26, ал.2, пр.1 ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания?                                                                                                                                        

ПРЕДЛОЖЕНИЕ до ОСГК за тълкувателно решение по следния въпрос: Приложими ли са правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева (05.07.1999 г.) спрямо числовата стойност на определената  по реда на чл. 55-58 ГПК(отм.) окончателна цена на иска, в хода на производството за  преценка за допустимостта на касационно обжалване  на основание чл. 280, ал. 2 ГПК?

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ТЪЛКУВАНЕ със следните аргументи : Практикуваното от ВКС тълкуване  на нормите на чл.1 и 2 от Закона за деноминация на лева(ЗДЛ) спрямо висящите понастоящем дела, чиято цена на иска е стабилизирана преди влизане в сила на ЗДЛ, противоречи изрично на целта на нормата на чл.280, ал.2 от ГПК и волята на законодателя, облечена в тази норма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  за приемане на тълкувателно решение до ОСГК на ВКС във връзка с приложението на чл. 62, ал. 4 СК по въпросите: Кой е началният момент на иска по тази разпоредба и допустимо ли е малолетното дете да води този иск чрез законния си представител?

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСНК по въпрос, свързан с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл. 113 от НПК, а именно – трябва ли да е налице висящо производство пред съд относно собствеността върху вещ, иззета като веществено доказателство, за да се приеме, че е налице спор или е достатъчно да са налице претенции на две или повече лица пред прокурор по реда на чл. 111, ал. 2 от НПК за връщане на вещта, за да се приеме, че е налице спор и да се приложи разпоредбата?


Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК и ТК  по следния въпрос: Обусловено ли е по смисъла на чл. 229, ал 1, т. 4 от ГПК , висящото гражданско дело спорът по което е пряко свързан с приложението на подзаконов нормативен акт , от административното дело, образувано по оспорване на същия с искане да бъде обявен за нищожен или отменен.

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по допълнително включен в предмета на делото въпрос.

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по някои противоречиво решавани въпроси по делата по чл.135, ал.4 АПК с които се решават спорове за подсъдност между административни и общи съдилища.

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС по въпросите: Какъв е характера на сроковете по чл.34 ЗАНН? Препраща ли разпоредбата на чл.11 ЗАНН към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс?

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК, по някои въпроси, свързани със застрахователни правоотношения.


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК, по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.242 НК, когато деянието е осъществено на вътрешна граница на Европейския съюз, както и по въпроса дали е възможна идеална съвкупност между съставите на престъпленията по чл.242 НК и чл.234 НК?


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСГК  по следния въпрос: Какъв е давностният срок на иска за възстановяване на предишна работа – двумесечен по чл. 358, ал.1, т.2, предложение последно КТ или общия тригодишен по чл. 358, ал 1 т. 3 ?  

Становище по тълкувателно дело №10/2013 г. ОСГК   по следния въпрос: „Налице ли е правоприемство по чл. 123, ал 1  от КТ, във връзка с §63 ПЗР ЗИД ЗМВР ( Обн. ДВ-к бр. 93/24-11-2009 г)”

Становище по тълкувателно дело №9/2013 г. ОСГК по следния въпрос: Предвидената в чл. 333, ал 3  от КТ, във връзка с § 1 , т. 6 от ДР на КТ, предварителна закрила при уволнение се отнася само до работник или служител, който е  член на синдикалното ръководство на предприятието на териториален, отраслов или на национален  ръководен изборен синдикален орган или до работник или служител, който е член на синдикално ръководство на основните синдикални организации в съответните структурни подразделения на предприятието”

Становище по тълкувателно дело №9/2013 г. ОСГК и ТК  по въпроса: “Следва ли кредиторите изрично да уведомят органа по чл. 3 от ЗППДОП (отм.) за своите вземания към приватизиращото се предприятие по реда на §6а ПЗР на ЗППДОП (отм.), ако те са известни на приватизиращия орган?”

Становище по тълкувателно дело №8/2013 г.  ОСГК и ТК  Спирането на производството по образувано касационно дело на основание  чл.292 от ГПК  от състав на ВКС не зависи от  съществуването или несъществуването на  акт на образуване на тълкувателно дело по реда на чл.124-чл.131 от ЗСВ. 


© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни