Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по чл. 125 от Закона за съдебната власт 2010 г., по искане  ОСТК на ВКС да преразгледа свое Тълкувателно решение №1 от 15.06.2009 г. на ВКС по тълкувателно дело № 1/2008 г. (ТР № 1)  

Становище по тълкувателно дело №3/2010 г. по описа на ОСГК на ВКС дали с изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове.  

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС свързано с прилагането на разпоредбата на чл. 292 от ГПК във връзка с чл. 290 и чл. 288 от ГПК.  

Становище по тълкувателно дело 2/2010г., ОСТК на ВКС По поставения за тълкуване въпрос – „ Необходимо ли е вписване на Българската православна църква (БПЦ) в публичния регистър на вероизповеданията ,  

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г., ОСНК на ВКС относно приложението на чл. 78а НК за извършените след 13.10.2006 г. престъпления при условията на член 26 от НК, когато законовите предпоставки в член 78а, ал. 1 – 5 НК са налице, при действието на ограничението по член 78а, ал. 7 НК – „Алинеи 1 – 5   не се прилагат… при множество престъпления”  

Становище по тълкувателно дело №2 /2010 г., по поставения за тълкуване въпрос относно приложението на чл. 123а КТ  

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 61, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 344, ал. 1, т.1 от КТ:

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСНК на ВКС по прилагането на нормата на чл. 59 от НК след изменението й (ДВ, бр. 27 от 2009 г.),  

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС по въпрос допустимо ли е касационно обжалване на въззивните определения, с които се дава разрешение по същество на молба за допускане на обезпечителни мерки.   

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни