Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдПРЕДЛОЖЕНИЕ на председателя на Висшия адвокатски съвет за допълване предмета на тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК на ВКС

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК по някои въпроси от производството по търговска несъстоятелност.

СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК по следните въпроси: 1. При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл.127а СК пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител? 2. Изключва ли разпоредбата на чл.59, ал.2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: „Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки, братята и сестрите на починалия, както и неговите низходящи и възходящи от втора степен?“

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: "В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда - етажна собственост прилагат ли се разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите разпоредба на чл.62 от Закона за защита на потребителите, регламентираща непоисканата доставка на стоки или услуги, предвид правото за прилагане на разпоредбите, осигуряващи по-висока степен на защита на потребителите при противоречие между два закона, установено в Пар.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите?"


Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСНК по въпроси, относно чл. 343 от Наказателния кодекс.


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегии на ВАС, по следния въпрос: „По кой процесуален ред и от кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз?“


Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК на ВКС и ОС I и II колегия на ВАС по въпроса: "На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал.1, т. 1 и 2 от Закон за защита от дискриминация, за установяването на нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа за в бъдеще от по-нататъшни нарушения?"

Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСНК по следния въпрос: „Осъществява ли се от субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал. 2 НК в случаите, когато наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН?”


Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: "Относно правото на пострадалия на обезщетение от делинквента над изплатеното обезщетение от застрахователя въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е приел, че е напълно обезщетен за съответната вреда."

СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСНК по следния въпрос: Всички дела ли за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи са подсъдни съгласно чл.35, ал.3 НПК на Софийския градски съд като първа инстанция или само тези, по които престъпленията от общ характер са извършени във връзка с функционалния имунитет на магистратите по чл.132 КРБ ?


Становище по тълкувателно дело №5 / 2015 г. ОСГК по следния въпрос: "При придобиване на право на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото на чл. 92 ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата?"

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по въпроса: "Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища?

Становище по тълкувателно дело №4 / 2015 г. ОСГКТК по следния въпрос: Може ли да бъде продължаван при условията на чл.64, ал.1 ГПК срокът по чл.390, ал.3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?

Становище по тълкувателно дело №3 / 2015г. ОСГК по следните въпроси: Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобития по време на брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК (1985г. - отм.), респ. чл. 23, ал. 2 СК?

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следния въпрос: „Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка?"

Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следните въпроси:  1. Може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява, че владее имота от преди завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение? Може ли това трето лице да иска спиране на изпълнителното производство на основание чл.524 във връзка с чл.523 ГПК или това е защита, предвидена само за трето лице, осъществило фактическа власт върху имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, и което заявява върху имота права, които изключват правата на взискателя?   2. Подлежи ли на обжалване по реда на чл.435, ал.2 ГПК какъвто и да е акт на ЧСИ, в който се определя размера на разноски на длъжника, или на обжалване по този ред подлежи само постановлението за разноски?   3. Посредством кой изпълнителен способ се провежда принудителното изпълнение на определения от съда режим на лични отношения между родител и дете?


© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни