Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 15.01.2016 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 15.01.2016 г.І.Информация за събития и мероприятия в периода от 18.12.2015 г. до 15.01.2016 г....


Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК по следните въпроси: 1. При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши...


Брой 1/м. януари 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК на ВКС и ОС I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК на ВКС и ОС I и II колегия на ВАС по въпроса: "На кой съд са подсъдни делата, образува...


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегии на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегии на ВАС, по следния въпрос: „По кой процесуален ред и от кой...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. по въпроса: "При предявени пред административните съдилища искове по чл.1, ал.1 ЗОДОВ за имуществени...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2016 г. по въпроса: "Кой давностен срок се прилага при изпълнение на административното наказание "глоба&...


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. по въпросите: 1. Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 /нова -ДВ, бр. 82/2012 г., в сила от...


Становище по тълкувателно дело №5 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5 / 2016 г. по въпросите: 1. Дължи ли се държавна такса при подаване на частна жалба против съдебни актове по админи...


Становище по тълкувателно дело №6 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №6 / 2016 г. по следния въпрос: „При неизпълнение на повече от едно условие на комплексното разрешително, извършв...


Становище по тълкувателно дело №10 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №10 / 2016 г. по следния въпрос: "Нищожен ли е резивизионен акт,, който при приложимата след 01.01.2013 г. редакци...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: "Относно правото на пострадалия на обезщетение от делинквента над изплатено...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСНК по следния въпрос: „Осъществява ли се от субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал...


Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК на ВКС и ОС I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК на ВКС и ОС I и II колегия на ВАС по въпроса: "На кой съд са подсъдни делата, обр...


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегии на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегии на ВАС, по следния въпрос: „По кой процесуален ред и от кой...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСНК по въпроси, относно чл. 343 от Наказателния кодекс.


Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: "В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда - етажна соб...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни