Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №3 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

Становище по конституционно дело №2 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на ВКС за установявяне на противоконституционност на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ бр. 70 от 1998г., последно изменение ДВ бр. 98 от 2016г.) в частта, която се отнася за работещите пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Становище по конституционно дело №1 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на текстовете на Пар.69 и Пар.70 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Становище по конституционно дело №16 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие на с международни договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерство на вътрешните работи.

Становище по конституционно дело №15 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл.84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №13 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.126, ал.1 от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №11 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на I колегия на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл.242а от Изборния кодекс, поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10 и на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №8 / 2016 г., образувано по искане на Президента  на Република България за установяване на противоконституционност на части от Решение за провеждане на национален референдум.

Становище по конституционно дело №4 / 2016 г., образувано по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ бр. 64 от 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 14 от 2015 г.).

Становище по конституционно дело №3 / 2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)  и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установявяне на противоконституционност на чл.100, ал.2 Закона за държавния служител.

Становище по конституционно дело №1 / 2016 г., образувано по искане на Тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд  за обявяване противоконституционност на чл.16, ал.1, изр. 3 и чл.11, ал.3 от Закона за банковата несъстоятелност.

Становище по конституционно дело № 13 / 2016 г., образувано по искането на главния прокурор на Република България, на основание чл. 150, ал. 1, вр. чл. 149, ал. 1, т. 2, пр. 1–во от Конституцията, за обявяване противоконституционност на разпоредбите на пар. 2, с която е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от НК, както и на пар. 35 и пар. 36 от Закона за изменение допълнение на Наказателния кодекс /ЗИДНК/, обнародван ДВ, бр. 74 от 26.09.2015г.


Становище по конституционно дело № 11 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на несъответствие на разпоредбите на чл.95а, ал.1 и ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Становище по конституционно дело № 10 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.29, ал.2, 3 и 4 и на чл.30, ал.1 от Закона за адвокатурата

Становище по конституционно дело № 8 / 2015 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на на противоконституционност и произнасяне за съответствието им с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл.40, ал.1, т.5 от Закона за защита на класифицираната информация и на чл.165, т.7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в частта "при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или".

Становище по конституционно дело № 6 / 2015 г., образувано по искане на шестдесет и двама народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност и съответствие с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна на Параграф 10, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и на чл.40, ал.4а от Закона за здравното осигуряване.

Становище по конституционно дело № 8 /2014 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.250а - чл.250е, чл.251 и чл.251а от Закона за електронните съобщения.

© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body