Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №1 / 2016 г., образувано по искане на Тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд  за обявяване противоконституционност на чл.16, ал.1, изр. 3 и чл.11, ал.3 от Закона за банковата несъстоятелност.

Становище по конституционно дело № 13 / 2016 г., образувано по искането на главния прокурор на Република България, на основание чл. 150, ал. 1, вр. чл. 149, ал. 1, т. 2, пр. 1–во от Конституцията, за обявяване противоконституционност на разпоредбите на пар. 2, с която е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от НК, както и на пар. 35 и пар. 36 от Закона за изменение допълнение на Наказателния кодекс /ЗИДНК/, обнародван ДВ, бр. 74 от 26.09.2015г.


Становище по конституционно дело № 11 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на несъответствие на разпоредбите на чл.95а, ал.1 и ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Становище по конституционно дело № 10 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.29, ал.2, 3 и 4 и на чл.30, ал.1 от Закона за адвокатурата

Становище по конституционно дело № 8 / 2015 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на на противоконституционност и произнасяне за съответствието им с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл.40, ал.1, т.5 от Закона за защита на класифицираната информация и на чл.165, т.7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в частта "при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или".

Становище по конституционно дело № 6 / 2015 г., образувано по искане на шестдесет и двама народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност и съответствие с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна на Параграф 10, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и на чл.40, ал.4а от Закона за здравното осигуряване.

Становище по конституционно дело № 8 /2014 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.250а - чл.250е, чл.251 и чл.251а от Закона за електронните съобщения.

Становище по конституционно дело № 7 /2014 г., образувано по искане на ОСГК на ВКС за обявяване противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 Май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София (обн. ДВ, бр.41/02.06.2009 г.)

Становище по конституционно дело № 3 /2014 г. образувано по искане на Пленума на Върховния касационен съд с искане за тълкуване на чл.8, чл.84, ал.1, чл.86, чл.114, чл.115, чл. 117, ал.1, чл.129, ал.1, 130, ал.6 и чл. 130а от Конституцията на Република България. Висшият адвокатски съвет представя своите виждания по зададените пет въпроса.

Становище по конституционно дело № 2 / 2014 г.  Висшият адвокатски съвет счита за основателно искането на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за обявяване на разпоредбата на член 43а, т. 2 от НК за противоконституционна и несъответстваща на международни договори, по които Република България е страна.  

Становище по конституционно дело № 12 2013 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на ВКС за обявяване на противоконституционност на § 14, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ТЗ в частта "и искови производства за попълване масата на несъстоятелността", както и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от ПЗР от ЗИД на ТЗ /ДВ, БР. 20/28.02.2013 Г./, като противоречащи на чл. 4, чл 6, чл. 19, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията на република България.

Становище по конституционно дело № 8 2013 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обн., ДВ., бр. 95/2006 г., изм. и доп., ДВ., бр.23/2013 г., поради противоречието й с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Становище по конституционно дело № 6 2013 г.  на Висшия адвокатски съвет по искането за  обявяване противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна, на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията.

Становище по конституционно дело № 5 2013 г. на Висшия адвокатски съвет по искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС и чл. 27, ал. 1 от ЗОС; поискането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 38,ал. 3 и ал. 2 от ЗДС и чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗОС и по искането за установяванена противоконституционност на разпоредбите Раздел ІІ – „Обезщетение за ползванена имот частна собственост” от Глава Трета – „Принудително отчуждаване на имоти– частна собственост за държавни нужди от ЗДС” и чл. 30 от ЗОС.

Становище по конституционно дело № 4 2013 г. по искане от омбудсмана на Република България, за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за чужденците в Република България и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се нарушават правата на гражданите.

Становище по конституционно дело № 3 2013 г., образувано по искане на 49-народни представители за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.), с който е изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и е отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от ДОПК (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., последно изм. ДВ, бр. 99 от 2012 г.)

Становище по конституционно дело № 2 2013 г.   по искане от група народни представители от състава на 41-вото Народно събрание на Република България за тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и установяване на противоконституционност на разпоредбите от Закона управление на отпадъците.

Становище по конституционно дело № 1 2013 г. по искането на група народни представители за установяванепротивоконституционност на чл. 11, ал. 5; чл. 75, ал.1; чл, 76, ал. 2 от Законаза отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр.38/18.05.2012 г.).


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни