Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №11 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на I колегия на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл.242а от Изборния кодекс, поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10 и на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №8 / 2016 г., образувано по искане на Президента  на Република България за установяване на противоконституционност на части от Решение за провеждане на национален референдум.

Становище по конституционно дело №4 / 2016 г., образувано по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ бр. 64 от 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 14 от 2015 г.).

Становище по конституционно дело №3 / 2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)  и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установявяне на противоконституционност на чл.100, ал.2 Закона за държавния служител.

Становище по конституционно дело №1 / 2016 г., образувано по искане на Тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд  за обявяване противоконституционност на чл.16, ал.1, изр. 3 и чл.11, ал.3 от Закона за банковата несъстоятелност.

Становище по конституционно дело № 13 / 2016 г., образувано по искането на главния прокурор на Република България, на основание чл. 150, ал. 1, вр. чл. 149, ал. 1, т. 2, пр. 1–во от Конституцията, за обявяване противоконституционност на разпоредбите на пар. 2, с която е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от НК, както и на пар. 35 и пар. 36 от Закона за изменение допълнение на Наказателния кодекс /ЗИДНК/, обнародван ДВ, бр. 74 от 26.09.2015г.


Становище по конституционно дело № 11 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на несъответствие на разпоредбите на чл.95а, ал.1 и ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Становище по конституционно дело № 10 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.29, ал.2, 3 и 4 и на чл.30, ал.1 от Закона за адвокатурата

Становище по конституционно дело № 8 / 2015 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на на противоконституционност и произнасяне за съответствието им с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл.40, ал.1, т.5 от Закона за защита на класифицираната информация и на чл.165, т.7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в частта "при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или".

Становище по конституционно дело № 6 / 2015 г., образувано по искане на шестдесет и двама народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност и съответствие с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна на Параграф 10, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и на чл.40, ал.4а от Закона за здравното осигуряване.

Становище по конституционно дело № 8 /2014 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.250а - чл.250е, чл.251 и чл.251а от Закона за електронните съобщения.

Становище по конституционно дело № 7 /2014 г., образувано по искане на ОСГК на ВКС за обявяване противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 Май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София (обн. ДВ, бр.41/02.06.2009 г.)

Становище по конституционно дело № 3 /2014 г. образувано по искане на Пленума на Върховния касационен съд с искане за тълкуване на чл.8, чл.84, ал.1, чл.86, чл.114, чл.115, чл. 117, ал.1, чл.129, ал.1, 130, ал.6 и чл. 130а от Конституцията на Република България. Висшият адвокатски съвет представя своите виждания по зададените пет въпроса.

Становище по конституционно дело № 2 / 2014 г.  Висшият адвокатски съвет счита за основателно искането на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за обявяване на разпоредбата на член 43а, т. 2 от НК за противоконституционна и несъответстваща на международни договори, по които Република България е страна.  

Становище по конституционно дело № 12 2013 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на ВКС за обявяване на противоконституционност на § 14, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ТЗ в частта "и искови производства за попълване масата на несъстоятелността", както и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от ПЗР от ЗИД на ТЗ /ДВ, БР. 20/28.02.2013 Г./, като противоречащи на чл. 4, чл 6, чл. 19, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията на република България.

Становище по конституционно дело № 8 2013 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обн., ДВ., бр. 95/2006 г., изм. и доп., ДВ., бр.23/2013 г., поради противоречието й с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Становище по конституционно дело № 6 2013 г.  на Висшия адвокатски съвет по искането за  обявяване противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна, на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията.

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни