Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело № 10/2011 г. по искане на омбудсмана на Република България ,че чл. 189, ал. 13 ЗДвП ограничава прогласеното в чл.56 от Конституцията право на защита, тъй като поставя препятствие пред гражданите да обжалват пред съд съставяните по Закона за движението по пътищата наказателни постановления и електронни фишове за налагане на глоба под 50 лв. защото лишава определени граждани от правото им на справедливо и публично гледане на тяхно дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд.


Становище по конституционно дело № 6/2011 г. за обявяване на противоконституционността и несъответствието с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна, на отделни разпоредби от ЗИД на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 1/2011 г.) и на отделни разпоредби от ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 13/2011 г.)


Становище по конституционно дело № 5/2011 г. по искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на § 55 от ЗИД на НПК


Становище по конституционно дело № 4 от 2011 г. по искането на 53 народни представители за установяване противоконституционността на норми на Изборния кодекс и несъответствието им с общопризнати норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна.


Становище по конституционно дело № 2/2011 г. по искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 75, т. 5 и т. 6 от Закона за българските лични документи.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни