Конституционен съд

Становища / Конституционен съд



Становище по конституционно дело №15 / 2021 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изр. второ от Закона за Министерството на вътрешните работи – ЗМВР (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г., посл. доп., ДВ, бр. 20 от 2021 г.).


Становище по конституционно дело №12 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 64, ал. 2, изречение 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (обн. ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 20 от 2021 г.)


Становище по конституционно дело №11 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.)


Становищe по конституционно дело №10 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е“, чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца“, чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставена доброволно“ и чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно“ от Наказателния кодекс (НК) (обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2021 г.)


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г., посл. доп. – ДВ, бр. 18 от 2020 г. и на §2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността, обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.


Становище по конституционно дело №5 / 2021 г., образувано по искане на президента на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт – ЗСВ (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., посл. изм. и доп., бр. 16 от 1921 г.), както и на чл. 13, ал. 1 в частта „при главния прокурор“, ал. 2 и ал. 4; чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 2, т. 3 в частта „когато това е разпоредено от главния прокурор“ и т. 4; чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – ЗЗЛЗВНП (обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г., посл. изм., бр. 16 от 2021 г.).


Становищe по конституционно дело №7 / 2021 г. , образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, предл. второ от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) (Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.199 г., посл. изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г.) и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗИДЗАП) (ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).


Становище по конституционно дело №6 / 2021 г., образувано по искане на Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията във връзка с отговор на следния въпрос: „Как следва да се разбира понятието „пол" използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?"


Становище по конституционно дело №4 / 2021 г., образувано по искане на Президента на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2 и чл. 411а, ал. 4 относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс – НПК и на чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт – ЗСВ.


Становище по конституционно дело №3 / 2021 г. образувано по искане на Президента на РБ за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на РБ


Становище по конституционно дело №14/2020 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд по адм. дело № 1134/2018 г. за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (Обн. ДВ, бр. 77 от 2002 г., посл. изм. бр. 98 от 2018 г.) поради противоречие с чл. 17, ал. 1 и 3 и чл. 120, ал. 2 във вр. с 4 от Конституцията.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни