Конституционен съд

Становища / Конституционен съд



Становище по конституционно дело №17 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (НК) (обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г. последно изм. и доп. бр. 53 от 2022г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.


Становище по конституционно дело №14 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето („ЗЗ“) (доп.,ДВ, бр. 110 от 2020г., в сила от 30.06.2021 г.).


Становище по конституционно дело №9 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ, обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.) и на § 3-4, 7-17, 19-27, 29-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ, обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).


Становище по конституционно дело №8 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 329, ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс


Становище по конституционно дело №7 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а, във връзка с чл. 1, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията, във връзка с отговор на следните въпроси: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори? Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и бездействие на Народното събрание, задължително по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите?"


Становище по конституционно дело №1/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на Република България (Конституцията) във връзка с отговор на въпроса:

„Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията, и административните съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?“


Становище по конституционно дело №21/2021 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община – ЗИДЗУЗСО (обн. ДВ, бр. 31 от 2018 г.)


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни