Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционни дела №1 / 2024 г. и №2 / 2024 г. КС на РБ, образувани по искане на Президента на РБ и на 48 народни представители за за установяване на противоконституционност на § 2, § 3, § 5 (относно чл. 91б, ал. 2), § 7, § 8, § 9, § 14 (относно чл. 129, ал. 3) и § 15 (относно чл. 130, ал. 3) от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.) и на всички параграфи на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.).


Становище по конституционно дело №5 / 2024 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗДвП) в частта „при условие, че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответни платежни документи“, поради противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 1 – 3, чл. 35, ал. 1 и чл. 56 от Конституцията


Становище по конституционно дело №21/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) в частта „до три пъти“ (обн. ДВ, бр. 64 от 2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 108 от 2003 г.).


Становище по конституционно дело №18 / 2023 г. КС на РБ, образувано по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, в частта „и за агрофотоволтаици – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие и благоустройство“, чл. 17а, ал. 3, в частта „на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници“, чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 7, в частта „или изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници“ от Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.; посл. изм. и доп. бр. 86 от 13.10.2023 г.).


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни