Конституционен съд

Становища / Конституционен съд



Становище по конституционно дело №21/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) в частта „до три пъти“ (обн. ДВ, бр. 64 от 2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 108 от 2003 г.).


Становище по конституционно дело №18 / 2023 г. КС на РБ, образувано по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, в частта „и за агрофотоволтаици – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие и благоустройство“, чл. 17а, ал. 3, в частта „на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници“, чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 7, в частта „или изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници“ от Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.; посл. изм. и доп. бр. 86 от 13.10.2023 г.).


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни