Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело № 7 /2014 г., образувано по искане на ОСГК на ВКС за обявяване противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 Май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София (обн. ДВ, бр.41/02.06.2009 г.)

Становище по конституционно дело № 3 /2014 г. образувано по искане на Пленума на Върховния касационен съд с искане за тълкуване на чл.8, чл.84, ал.1, чл.86, чл.114, чл.115, чл. 117, ал.1, чл.129, ал.1, 130, ал.6 и чл. 130а от Конституцията на Република България. Висшият адвокатски съвет представя своите виждания по зададените пет въпроса.

Становище по конституционно дело № 2 / 2014 г.  Висшият адвокатски съвет счита за основателно искането на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за обявяване на разпоредбата на член 43а, т. 2 от НК за противоконституционна и несъответстваща на международни договори, по които Република България е страна.  

Становище по конституционно дело № 12 2013 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на ВКС за обявяване на противоконституционност на § 14, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ТЗ в частта "и искови производства за попълване масата на несъстоятелността", както и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от ПЗР от ЗИД на ТЗ /ДВ, БР. 20/28.02.2013 Г./, като противоречащи на чл. 4, чл 6, чл. 19, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията на република България.

Становище по конституционно дело № 8 2013 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обн., ДВ., бр. 95/2006 г., изм. и доп., ДВ., бр.23/2013 г., поради противоречието й с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Становище по конституционно дело № 6 2013 г.  на Висшия адвокатски съвет по искането за  обявяване противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна, на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията.

Становище по конституционно дело № 5 2013 г. на Висшия адвокатски съвет по искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС и чл. 27, ал. 1 от ЗОС; поискането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 38,ал. 3 и ал. 2 от ЗДС и чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗОС и по искането за установяванена противоконституционност на разпоредбите Раздел ІІ – „Обезщетение за ползванена имот частна собственост” от Глава Трета – „Принудително отчуждаване на имоти– частна собственост за държавни нужди от ЗДС” и чл. 30 от ЗОС.

Становище по конституционно дело № 4 2013 г. по искане от омбудсмана на Република България, за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за чужденците в Република България и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се нарушават правата на гражданите.

Становище по конституционно дело № 3 2013 г., образувано по искане на 49-народни представители за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.), с който е изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и е отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от ДОПК (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., последно изм. ДВ, бр. 99 от 2012 г.)

Становище по конституционно дело № 2 2013 г.   по искане от група народни представители от състава на 41-вото Народно събрание на Република България за тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и установяване на противоконституционност на разпоредбите от Закона управление на отпадъците.

Становище по конституционно дело № 1 2013 г. по искането на група народни представители за установяванепротивоконституционност на чл. 11, ал. 5; чл. 75, ал.1; чл, 76, ал. 2 от Законаза отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр.38/18.05.2012 г.).

Становище по конституционно дело № 6/2012 г. по искането за обявяване на противоконституционността на целия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ – ДВ, бр. 38/18.05.2012 г.)

Становище по конституционно дело № 4/2012 г. по искането на омбудсмана да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 417, т. 2 от ГПК , която урежда издаването на заповед за изпълнение на заявителя.  Следва особена процедура в сравнение с общия ред на изпълнителното производство по ГПК - кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист, обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението и възражението срещу заповедта не спира принудителното изпълнение, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора или убедителни писмени доказателства.

Становище по конституционно дело № 10/2011 г. по искане на омбудсмана на Република България ,че чл. 189, ал. 13 ЗДвП ограничава прогласеното в чл.56 от Конституцията право на защита, тъй като поставя препятствие пред гражданите да обжалват пред съд съставяните по Закона за движението по пътищата наказателни постановления и електронни фишове за налагане на глоба под 50 лв. защото лишава определени граждани от правото им на справедливо и публично гледане на тяхно дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд.


Становище по конституционно дело № 6/2011 г. за обявяване на противоконституционността и несъответствието с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна, на отделни разпоредби от ЗИД на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 1/2011 г.) и на отделни разпоредби от ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 13/2011 г.)


Становище по конституционно дело № 5/2011 г. по искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на § 55 от ЗИД на НПК


Становище по конституционно дело № 4 от 2011 г. по искането на 53 народни представители за установяване противоконституционността на норми на Изборния кодекс и несъответствието им с общопризнати норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна.


Становище по конституционно дело № 2/2011 г. по искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 75, т. 5 и т. 6 от Закона за българските лични документи.


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body