Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №7/2017 г., образувано по искане на Президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3 и чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията на Република България по повод смесени международни споразумения на ЕС, в частност Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС).


Становище по конституционно дело №5/2017 г., образувано по искане на 71 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност и на несъответствие с общопризнатите норми на международното прави и международните договори, по които България е страна на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби от НПК, както следва: на разпоредбата на чл. 50 и на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“; на разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 4; на разпоредбите на чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5; на разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите по чл. 94, ал. 1“; на разпоредбата на чл. 227, ал. 5; на разпоредбата на чл. 248а (в цялост) и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“; на разпоредбата на чл. 358, ал. 2; на разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6; на разпоредбите на чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3; на разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2 и чл. 360, ал. 2; на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4.


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, посл. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, посл. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.


Становище по конституционно дело №4 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Становище по конституционно дело №3 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

Становище по конституционно дело №2 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на ВКС за установявяне на противоконституционност на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ бр. 70 от 1998г., последно изменение ДВ бр. 98 от 2016г.) в частта, която се отнася за работещите пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Становище по конституционно дело №1 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на текстовете на Пар.69 и Пар.70 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Становище по конституционно дело №16 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие на с международни договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерство на вътрешните работи.

Становище по конституционно дело №15 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл.84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №13 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.126, ал.1 от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №11 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на I колегия на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл.242а от Изборния кодекс, поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10 и на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №8 / 2016 г., образувано по искане на Президента  на Република България за установяване на противоконституционност на части от Решение за провеждане на национален референдум.

Становище по конституционно дело №4 / 2016 г., образувано по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ бр. 64 от 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 14 от 2015 г.).

Становище по конституционно дело №3 / 2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)  и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установявяне на противоконституционност на чл.100, ал.2 Закона за държавния служител.

Становище по конституционно дело №1 / 2016 г., образувано по искане на Тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд  за обявяване противоконституционност на чл.16, ал.1, изр. 3 и чл.11, ал.3 от Закона за банковата несъстоятелност.

Становище по конституционно дело № 13 / 2016 г., образувано по искането на главния прокурор на Република България, на основание чл. 150, ал. 1, вр. чл. 149, ал. 1, т. 2, пр. 1–во от Конституцията, за обявяване противоконституционност на разпоредбите на пар. 2, с която е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от НК, както и на пар. 35 и пар. 36 от Закона за изменение допълнение на Наказателния кодекс /ЗИДНК/, обнародван ДВ, бр. 74 от 26.09.2015г.© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни