Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело № 13 / 2016 г., образувано по искането на главния прокурор на Република България, на основание чл. 150, ал. 1, вр. чл. 149, ал. 1, т. 2, пр. 1–во от Конституцията, за обявяване противоконституционност на разпоредбите на пар. 2, с която е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от НК, както и на пар. 35 и пар. 36 от Закона за изменение допълнение на Наказателния кодекс /ЗИДНК/, обнародван ДВ, бр. 74 от 26.09.2015г.


Становище по конституционно дело № 11 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на несъответствие на разпоредбите на чл.95а, ал.1 и ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Становище по конституционно дело № 10 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.29, ал.2, 3 и 4 и на чл.30, ал.1 от Закона за адвокатурата

Становище по конституционно дело № 8 / 2015 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на на противоконституционност и произнасяне за съответствието им с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл.40, ал.1, т.5 от Закона за защита на класифицираната информация и на чл.165, т.7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в частта "при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или".

Становище по конституционно дело № 6 / 2015 г., образувано по искане на шестдесет и двама народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност и съответствие с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна на Параграф 10, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и на чл.40, ал.4а от Закона за здравното осигуряване.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни