Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №16 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие на с международни договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерство на вътрешните работи.

Становище по конституционно дело №15 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл.84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №13 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.126, ал.1 от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №11 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на I колегия на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл.242а от Изборния кодекс, поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10 и на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

Становище по конституционно дело №8 / 2016 г., образувано по искане на Президента  на Република България за установяване на противоконституционност на части от Решение за провеждане на национален референдум.

Становище по конституционно дело №4 / 2016 г., образувано по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ бр. 64 от 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 14 от 2015 г.).

Становище по конституционно дело №3 / 2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)  и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установявяне на противоконституционност на чл.100, ал.2 Закона за държавния служител.

Становище по конституционно дело №1 / 2016 г., образувано по искане на Тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд  за обявяване противоконституционност на чл.16, ал.1, изр. 3 и чл.11, ал.3 от Закона за банковата несъстоятелност.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни