Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело № 12 2013 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на ВКС за обявяване на противоконституционност на § 14, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ТЗ в частта "и искови производства за попълване масата на несъстоятелността", както и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от ПЗР от ЗИД на ТЗ /ДВ, БР. 20/28.02.2013 Г./, като противоречащи на чл. 4, чл 6, чл. 19, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията на република България.

Становище по конституционно дело № 8 2013 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обн., ДВ., бр. 95/2006 г., изм. и доп., ДВ., бр.23/2013 г., поради противоречието й с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Становище по конституционно дело № 6 2013 г.  на Висшия адвокатски съвет по искането за  обявяване противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна, на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията.

Становище по конституционно дело № 5 2013 г. на Висшия адвокатски съвет по искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС и чл. 27, ал. 1 от ЗОС; поискането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 38,ал. 3 и ал. 2 от ЗДС и чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗОС и по искането за установяванена противоконституционност на разпоредбите Раздел ІІ – „Обезщетение за ползванена имот частна собственост” от Глава Трета – „Принудително отчуждаване на имоти– частна собственост за държавни нужди от ЗДС” и чл. 30 от ЗОС.

Становище по конституционно дело № 4 2013 г. по искане от омбудсмана на Република България, за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за чужденците в Република България и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се нарушават правата на гражданите.

Становище по конституционно дело № 3 2013 г., образувано по искане на 49-народни представители за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.), с който е изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и е отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от ДОПК (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., последно изм. ДВ, бр. 99 от 2012 г.)

Становище по конституционно дело № 2 2013 г.   по искане от група народни представители от състава на 41-вото Народно събрание на Република България за тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и установяване на противоконституционност на разпоредбите от Закона управление на отпадъците.

Становище по конституционно дело № 1 2013 г. по искането на група народни представители за установяванепротивоконституционност на чл. 11, ал. 5; чл. 75, ал.1; чл, 76, ал. 2 от Законаза отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр.38/18.05.2012 г.).

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни