Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №7/2017 г., образувано по искане на Президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3 и чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията на Република България по повод смесени международни споразумения на ЕС, в частност Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС).


Становище по конституционно дело №5/2017 г., образувано по искане на 71 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност и на несъответствие с общопризнатите норми на международното прави и международните договори, по които България е страна на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби от НПК, както следва: на разпоредбата на чл. 50 и на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“; на разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 4; на разпоредбите на чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5; на разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите по чл. 94, ал. 1“; на разпоредбата на чл. 227, ал. 5; на разпоредбата на чл. 248а (в цялост) и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“; на разпоредбата на чл. 358, ал. 2; на разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6; на разпоредбите на чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3; на разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2 и чл. 360, ал. 2; на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4.


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, посл. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, посл. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.


Становище по конституционно дело №4 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Становище по конституционно дело №3 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

Становище по конституционно дело №2 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на ВКС за установявяне на противоконституционност на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ бр. 70 от 1998г., последно изменение ДВ бр. 98 от 2016г.) в частта, която се отнася за работещите пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Становище по конституционно дело №1 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на текстовете на Пар.69 и Пар.70 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни