Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело № 6/2012 г. по искането за обявяване на противоконституционността на целия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ – ДВ, бр. 38/18.05.2012 г.)

Становище по конституционно дело № 4/2012 г. по искането на омбудсмана да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 417, т. 2 от ГПК , която урежда издаването на заповед за изпълнение на заявителя.  Следва особена процедура в сравнение с общия ред на изпълнителното производство по ГПК - кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист, обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението и възражението срещу заповедта не спира принудителното изпълнение, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора или убедителни писмени доказателства.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни