Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело № 5 2013 г. на Висшия адвокатски съвет по искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС и чл. 27, ал. 1 от ЗОС; поискането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 38,ал. 3 и ал. 2 от ЗДС и чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗОС и по искането за установяванена противоконституционност на разпоредбите Раздел ІІ – „Обезщетение за ползванена имот частна собственост” от Глава Трета – „Принудително отчуждаване на имоти– частна собственост за държавни нужди от ЗДС” и чл. 30 от ЗОС.

Становище по конституционно дело № 4 2013 г. по искане от омбудсмана на Република България, за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за чужденците в Република България и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се нарушават правата на гражданите.

Становище по конституционно дело № 3 2013 г., образувано по искане на 49-народни представители за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 2012 г.), с който е изменена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и е отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от ДОПК (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., последно изм. ДВ, бр. 99 от 2012 г.)

Становище по конституционно дело № 2 2013 г.   по искане от група народни представители от състава на 41-вото Народно събрание на Република България за тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и установяване на противоконституционност на разпоредбите от Закона управление на отпадъците.

Становище по конституционно дело № 1 2013 г. по искането на група народни представители за установяванепротивоконституционност на чл. 11, ал. 5; чл. 75, ал.1; чл, 76, ал. 2 от Законаза отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр.38/18.05.2012 г.).

Становище по конституционно дело № 6/2012 г. по искането за обявяване на противоконституционността на целия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ – ДВ, бр. 38/18.05.2012 г.)

Становище по конституционно дело № 4/2012 г. по искането на омбудсмана да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 417, т. 2 от ГПК , която урежда издаването на заповед за изпълнение на заявителя.  Следва особена процедура в сравнение с общия ред на изпълнителното производство по ГПК - кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист, обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението и възражението срещу заповедта не спира принудителното изпълнение, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора или убедителни писмени доказателства.

Становище по конституционно дело № 10/2011 г. по искане на омбудсмана на Република България ,че чл. 189, ал. 13 ЗДвП ограничава прогласеното в чл.56 от Конституцията право на защита, тъй като поставя препятствие пред гражданите да обжалват пред съд съставяните по Закона за движението по пътищата наказателни постановления и електронни фишове за налагане на глоба под 50 лв. защото лишава определени граждани от правото им на справедливо и публично гледане на тяхно дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд.


Становище по конституционно дело № 6/2011 г. за обявяване на противоконституционността и несъответствието с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна, на отделни разпоредби от ЗИД на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 1/2011 г.) и на отделни разпоредби от ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 13/2011 г.)


Становище по конституционно дело № 5/2011 г. по искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на § 55 от ЗИД на НПК


Становище по конституционно дело № 4 от 2011 г. по искането на 53 народни представители за установяване противоконституционността на норми на Изборния кодекс и несъответствието им с общопризнати норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна.


Становище по конституционно дело № 2/2011 г. по искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 75, т. 5 и т. 6 от Закона за българските лични документи.


Становище по конституционно дело № 19/2010 г. за установяване на противоконституционност на чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство


Становище по конституционно дело № 17/2010 г. образувано по искане на 54 народни представители от XXXXLI Народно събрание, за обявяване на противоконституционност на §16 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд (ЗИЗНАФ)


Становище по конституционно дело № 10/2010 г. по искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които Република България е страна, на § 8, т. 2 и т. 3 и § 22, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.Становище по конституционно дело № 9/2010 г. по искането на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 519 и чл. 520 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни