Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №17/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Конституцията по въпроса: „Каква е продължителността на мандата, неговото начало и край, когато конституционен съдия е избран (назначен) и е встъпил в длъжност след предвиденото в чл. 147, ал. 2 от Конституцията обновяване на състава на съда ?“.


Становище по конституционно дело №15/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на ВАС за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.


Становище по конституционно дело №13/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на 49 народни представители за „установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г. в Народното събрание, прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 14.07.2023 г.)“.


Становище по конституционно дело №10/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на Главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 213, ал. 4 – 6, чл. 247б, ал. 2, чл. 250, ал. 1, т. 2, чл. 411а – чл. 411и от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), чл. 30, ал. 5, т. 21 и 22 и ал. 7, чл. 33, ал. 3, чл. 112, ал. 6, чл. 147, ал. 7, чл. 173, ал. 11 и 12, чл. 173а, чл. 230, ал. 1, изр. трето и чл. 230а от Закона за съдебната власт (ЗСВ), § 31, ал. 2 и § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 48 от 02.06.2023 г., в сила от 06.06.2023 г.)


Становище по конституционно дело №8/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от Закона за сметната палата – ЗСмП (обн. ДВ, бр. 12 от 2015 г., посл. изм. ДВ, бр. 7 от 2018 г.)


Становище по конституционно дело №4 / 2023 г. КС на РБ, образувано по искане на 73 народни представители за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 19 от 2014 г., посл. изм. и доп. бр. 104 от 30.12.2022 г.):

- чл. 206, ал. 1 в частта „може по свой избор да“ и „с хартиена бюлетина“;

- чл. 206, ал. 3; чл. 212, ал. 4; чл. 212, ал. 5 в частта „Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявление по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, както и в случаите, когато няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и подръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване.“;

- чл. 213б, ал. 1 в частта „получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори“;

- чл. 213в; чл. 268, ал. 4 и ал. 5; чл. 271 в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване“;

- чл. 430 в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване“;

- пар. 54 ЗИДИК (ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.), с който с отменя пар. 145 от ПЗР на ЗИД на ИК, обн. ДВ, бр. 39 от 2016 г.).


Становище по конституционно дело №21 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност (Обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.; посл. изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 69 от 4.08.2020 г.) (ЗЧОД).


Становище по конституционно дело №20/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 8, т. 2 от Закона за висшето образование


Становище по конституционно дело №19/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата


Становище по конституционно дело №18/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „и ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение“ от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.).


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни