Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №:4/2013 г. По поставените на тълкуване въпроси висшият адвокатски съвет изразява следното становище: При избор на ред за оспорване съгласно чл. 148 от АПК приложима ли е разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от АПК, когато в индивидуалния административен акт е посочена само възможността за оспорването му по административен ред?.

Становище по тълкувателно дело №:3/2013 г. По искането от Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение относно характера на отказа на Министъра на земеделието и храните, а именно: Представлява ли индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК отказът(изричен или мълчалив) на Министъра на земеделието и храните по чл.17 ал.8 от ЗСПЗЗ за издаване на Заповед за преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи при явна фактическа грешка?

Становище по тълкувателно дело №:2/2013 г. Зарадипротиворечива съдебна практика на административните съдилища относно характера на заповедта, издавана от министъра на вътрешните работа на основание чл. 192а от ЗМВР и по искането за тълкувателно решение по въпроса „Притежава ли белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, заповедта на министъра на вътрешните работи по чл. 192а от ЗМВР за преместване на държавен служител при служебна необходимост или при изменение на оперативната обстановка за срок от една година в същото или в друго населено място на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория?". Висшият адвокатски съвет намира, че повдигнатите въпроси са от съществено значение.

Становище по тълкувателно дело №:3/2011 г. (7.10.2011 г.) по поставения на тълкуване въпрос относно приложимостта на административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ спрямо възстановени по реда на ЗСПЗЗ имоти в урбанизирани територии. ВАС изразява становище, че създадената практика в съдебните актове, съгласно които се приема, че административното производство по чл. 34 от ЗСПЗЗ не е приложимо спрямо възстанвени по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ имоти в урбанизирани територии – населени места и селищни образувания, е законосъобразна.

Становище по тълкувателно дело №:2/2011 г., по въпросите относно приложението на чл. 106, ал 1, т. 2 от Закона за държавния служител в случаите, когато органът по назначанието предварително е утвърдил процедура за подбор

Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г., на въпрос могат ли заинтересовани граждани и организации да обжалват по реда на АПК заповедите на кметовете на общини по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за определяне на застроената част от имоти, намиращи се в границите на урбанизирани територии?


Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г., (21.01.2011 г.) по въпроса какви са правомощията на първоинстанционния административен съд относно допустимостта и редовността на подадените чрез него касационни и частни жалби и протести при администрирането им и може ли той да ги връща на страните или да ги оставя без разглеждане.

Становище по тълкувателно дело №:7/2010 г., по въпросите относно приложението на чл. 415в от Кодекса на труда (КТ).

Становище по тълкувателно дело №:6/2010г., по въпроса за правомощието на съда да отмени заповедта по чл. 75, т. 6 от ЗБЛД при действието на правото на Европейския съюз.


Становище по тълкувателно дело №:5/2010 г. по приложението на разпоредбата на чл. 31 от ЗОбС спрямо исканията за отмяна на отчуждавания на имоти – бивша частна собственост в полза на общината, направени от наследниците на починал преди влизането в сила на ЗОбС отчужден собственик;

Становище по тълкувателно адм. дело №:4/2010 г., по приложението на чл. 239, т. 4 от АПК може да се иска отмяна, когато между същите страни за същото искане на същото основание са постановени две влезли в сила решения, които си противоречат.

Становище по тълкувателно дело №:2/2010 г. по въпроса нищожни или незаконосъобразни са решенията на МС, издадени при несъобразяване с изискването на чл.34б от Закона за държавната собственост, да бъде посочено името на действителния собственик на отчуждения имот, или този порок следва да се отстрани по реда на чл.62 от АПК.


Становище по тълкувателно дело №:5/2009 г., относно заплащането на разноски за юрисконсултско възнаграждение в съдебно-административното производство при отхвърляне на оспорване или при оттегляне на жалбата от оспорващия Висшият адвокатски съвет изразява следното становище.


Становище по тълкувателно дело №:4/2009 г. относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд (ВАС) за издаване на тълкувателно решение по въпроса за възможността съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове.


Становище по тълкувателно дело №:3/2009 г. (11-09-2009) Възстановяват ли се сроковете по чл.72 е чл 86 от ЗДДС или се дават нова възможност и срок за начисляване и/или упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит на лица – платци по глава осма, за които данъкът е станал изискуем до влизане в сила ( 1.01.2009 г.) и на § от ПЗР на ЗИДЗДДС ( обн., ДВ, бр.106/2008 г.)?

Становище по тълкувателно дело №:2/2009 г. (17-03-2009) Протест подаден от прокурор от районната прокуратура до съответния административен съд за отмяна на индивидуален, общ или нормативен административен акт на местните органи за власт и управление, е недопустим.

Становище по тълкувателно дело №:1/2009 г., относно приложението на чл. 166, ал. 2 АПК за предварително изпълнение на общ или индивидуален административен акт, когато в закона не е предвидена изрична възможност съдът да постанови различно от предварителното изпълнение.

Становище по тълкувателно дело №:7/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г по поставения въпрос: следва ли да се присъждат разноски от административните съдилища в производствата по жалби срещу решения на районните съдилища по наказателно-административни дела,

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни