Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №:5/2009 г., относно заплащането на разноски за юрисконсултско възнаграждение в съдебно-административното производство при отхвърляне на оспорване или при оттегляне на жалбата от оспорващия Висшият адвокатски съвет изразява следното становище.


Становище по тълкувателно дело №:4/2009 г. относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд (ВАС) за издаване на тълкувателно решение по въпроса за възможността съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове.


Становище по тълкувателно дело №:3/2009 г. (11-09-2009) Възстановяват ли се сроковете по чл.72 е чл 86 от ЗДДС или се дават нова възможност и срок за начисляване и/или упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит на лица – платци по глава осма, за които данъкът е станал изискуем до влизане в сила ( 1.01.2009 г.) и на § от ПЗР на ЗИДЗДДС ( обн., ДВ, бр.106/2008 г.)?

Становище по тълкувателно дело №:2/2009 г. (17-03-2009) Протест подаден от прокурор от районната прокуратура до съответния административен съд за отмяна на индивидуален, общ или нормативен административен акт на местните органи за власт и управление, е недопустим.

Становище по тълкувателно дело №:1/2009 г., относно приложението на чл. 166, ал. 2 АПК за предварително изпълнение на общ или индивидуален административен акт, когато в закона не е предвидена изрична възможност съдът да постанови различно от предварителното изпълнение.

Становище по тълкувателно дело №:7/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г по поставения въпрос: следва ли да се присъждат разноски от административните съдилища в производствата по жалби срещу решения на районните съдилища по наказателно-административни дела,

Становище по тълкувателно дело №:6/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г. по поставения на разглеждане въпрос: подлежат ли на оспорване решенията на общинската избирателна комисия (ОИК) по чл. 30, ал. 6, изр. 2 и чл. 42, ал. 3, изр. 2 и 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), с които се отказва предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и правомощията на кметове.

Становище по тълкувателно дело №:5/2008 г. на ОС на ВАС, насрочено за 26-09- 2008 г., по направеното искане от главния прокурор на Република България за постановяване на тълкувателно решение от Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по въпроса подлежат ли на съдебен контрол заповедите за временно настаняване в специални домове на чужденци на основание чл. 44, ал. 6 и 8 от ЗЧРБ.

Становище по тълкувателно дело №:4/2008г. на ОС на ВАС, насрочено за 6 юни 2008 г., относно направеното искане от главния прокурор на Република България за издаване на тълкувателно решение по въпроса дължи ли се и при наличието на какви предпоставки обезщетение за вреди по чл. 1 от ЗОДОВ във връзка с § 22 от ПЗР на ЗПСПК при незаконосъобразни действия на длъжностни лица на Агенцията за приватизация във връзка с прехвърлянето на инвестиционни бонове емитирани по отменения ЗППДОП

Становище по тълкувателно дело №:3/2008 г. на ОС на ВАС, насрочено за 6.06.2008 г относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд (ВАС) за издаване на тълкувателно решение по въпроса за характерът на срока по чл. 155, ал. 1 от ДОПК – преклузивен или инструктивен. В случаите на непроизнасяне по смисъла на чл. 156, ал. 4 от ДОПК до кой момент и при какви предпоставки решаващият орган може да постанови решение по жалбата. До кой момент може да се приложи разпоредбата на чл. 156, ал. 7 от ДОПК – в рамките на 45-дневния срок по чл. 155, ал. 1 от ДОПК или и след изтичането му.

Становище по тълкувателно дело №:2/2008 г. на ОС на ВАС за постановявяне на тълкувателно решение, с което да се приеме, че лицата, упражняващи свободна професия, включително адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители, не подлежат на задължителна регистрация по Закона за данък добавена стойност за 2007 година.© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни