Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следните въпроси:

1. В производството по реда на раздел пети, глава трета на Закона за административните нарушения и наказания районният съд има ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказаващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба?

2. В касационното производство по реда на глава дванадесета по Административнопроцесуалния кодекс, след като отмени решението на районния съд, административният съд има ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказаващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба?


Становище по тълкувателно дело №10/2019 г. ОССК на ВАС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

„Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 АПК от административния орган, издател на акта?“


Становище по тълкувателно дело №8/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следните въпроси:

1. „Образуването на изпълнително дело по реда на чл. 220, ал.1 от ДОПК прекъсва ли давността?“

2. „Съобщението по чл. 221, ал. 1 от ДОПК прекъсва ли давността и от кой момент - от изпращането или от връщането му?“


Становище по тълкувателно дело №7/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следните въпроси:

1. „Отговорността по чл. 19, ал. 1, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на трето задължено лице включва ли установеното задължение за лихви на главния длъжник?“

2. „Обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС включва ли и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък от друго лице?“


Становище по тълкувателно дело №6/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

"Нищожен ли е ревизионен акт, издаден на регистрирано лице - получател по облагаема доставка, на основание чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност, когато с предходен ревизионен акт на същото лице не е коригирано извършеното от него приспадане на данъка, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен от друго лице данък, в случай че въпросният акт не е издаден по реда на чл. 133 и чл. 134 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за изменение на задължения, установени с влязъл в сила ревизионен акт?"


Становище по тълкувателно дело №3/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

"Откога започва да тече срокът за съставяне на акт за установяване на нарушение в случаите по чл.210а от Закона за защита на потребителите-от датата на издаване на заповед по чл. 68л от Закона за защита на потребителите от председателя на Комисията за защита на потребителите за забрана прилагането на нелоялна търговска практика или от откриване на нарушителя,съгл. чл.34 ал.1 ЗАНН?"


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни