Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №:9/2010 г., на въпрос могат ли заинтересовани граждани и организации да обжалват по реда на АПК заповедите на кметовете на общини по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за определяне на застроената част от имоти, намиращи се в границите на урбанизирани територии?


Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г., (21.01.2011 г.) по въпроса какви са правомощията на първоинстанционния административен съд относно допустимостта и редовността на подадените чрез него касационни и частни жалби и протести при администрирането им и може ли той да ги връща на страните или да ги оставя без разглеждане.

Становище по тълкувателно дело №:7/2010 г., по въпросите относно приложението на чл. 415в от Кодекса на труда (КТ).

Становище по тълкувателно дело №:6/2010г., по въпроса за правомощието на съда да отмени заповедта по чл. 75, т. 6 от ЗБЛД при действието на правото на Европейския съюз.


Становище по тълкувателно дело №:5/2010 г. по приложението на разпоредбата на чл. 31 от ЗОбС спрямо исканията за отмяна на отчуждавания на имоти – бивша частна собственост в полза на общината, направени от наследниците на починал преди влизането в сила на ЗОбС отчужден собственик;

Становище по тълкувателно адм. дело №:4/2010 г., по приложението на чл. 239, т. 4 от АПК може да се иска отмяна, когато между същите страни за същото искане на същото основание са постановени две влезли в сила решения, които си противоречат.

Становище по тълкувателно дело №:2/2010 г. по въпроса нищожни или незаконосъобразни са решенията на МС, издадени при несъобразяване с изискването на чл.34б от Закона за държавната собственост, да бъде посочено името на действителния собственик на отчуждения имот, или този порок следва да се отстрани по реда на чл.62 от АПК.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни