Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №:5/2009 г., относно заплащането на разноски за юрисконсултско възнаграждение в съдебно-административното производство при отхвърляне на оспорване или при оттегляне на жалбата от оспорващия Висшият адвокатски съвет изразява следното становище.


Становище по тълкувателно дело №:4/2009 г. относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд (ВАС) за издаване на тълкувателно решение по въпроса за възможността съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове.


Становище по тълкувателно дело №:3/2009 г. (11-09-2009) Възстановяват ли се сроковете по чл.72 е чл 86 от ЗДДС или се дават нова възможност и срок за начисляване и/или упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит на лица – платци по глава осма, за които данъкът е станал изискуем до влизане в сила ( 1.01.2009 г.) и на § от ПЗР на ЗИДЗДДС ( обн., ДВ, бр.106/2008 г.)?

Становище по тълкувателно дело №:2/2009 г. (17-03-2009) Протест подаден от прокурор от районната прокуратура до съответния административен съд за отмяна на индивидуален, общ или нормативен административен акт на местните органи за власт и управление, е недопустим.

Становище по тълкувателно дело №:1/2009 г., относно приложението на чл. 166, ал. 2 АПК за предварително изпълнение на общ или индивидуален административен акт, когато в закона не е предвидена изрична възможност съдът да постанови различно от предварителното изпълнение.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни