Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №7 / 2015 г. по въпросите: 1. Съставлява ли съществено нарушение на административно производствените правила и принципа за безпристрастност по чл. 10, ал. 2 от АПК участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарен състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 311, т. 2, б. „в” и чл. 307, ал. 2 от ЗСВ за изборните членове на Висшия съдебен съвет и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на административен ръководител? 2. Следва ли от разпоредбата на чл. 229 от ЗСВ, че правоотношенията на магистратите при упражняване на правото им на труд, за неуредените в раздел V от глава „девета” на ЗСВ случаи /като тези по глава „шестнадесета”, раздел І от Кодекса на труда/ се регламентират, респективно, че са трудови по своя характер? В този смисъл, приложима ли е закрилата на чл. 333, ал. 1 от КТ за предварително разрешение от Инспекцията по труда при дисциплинарно уволнение, респективно дисциплинарно освобождаване от длъжност, както и на чл. 333, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ, в случаите на трудоустроен магистрат, или магистрат, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването, преди уволнението да се вземе мнението на ТЕЛК? 3. В хипотезата на чл. 310, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ, при наличие на искане по чл. 27, ал. 4 от ЗСВ или на предложение по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ за образуване на дисциплинарно производство срещу изборен член на ВСС, съдия, прокурор, следовател, административен ръководител или заместник на административен ръководител, отговарящо на формалните изисквания за сезиране на Висшия съдебен съвет, съществува ли задължение за Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство или ВСС има право на преценка за обоснованост на предложението преди образуване на дисциплинарното производство?

Становище по тълкувателно дело №6 / 2015 г. по следните въпроси: 1. „Какъв е характера на сроковете по чл.208 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/?2. „Изтичането на срока преклудира ли възможността за отчуждаване по реда на Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост?“

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по въпроса: "Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища?

Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. по следния въпрос: Подлежат ли на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен?

Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. по следните въпроси: "Какъв е правният характер на органите на Разплащателна агенция - ДФ "Земеделие" по чл.26, ал.1, т.3 и чл.33 от Наредба № 9 / 2008 на министъра на земеделието и храните и подлежат ли те на съдебно обжалване по реда на АПК? "Допустим ли е самостоятелен съдебен контрол на заповедта на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.16г, ал.2 от Наредба № 15 от 22.08.2006 за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, с която се одобрява окончателният специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние", като част от системата за идентификация на земеделските парцели?"

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни