Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №2/2023 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Приложима ли е разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) в хипотезата при която по време на упражняван мандат от кмет е влязъл в сила акт, с който у установен конфликт на интереси, но за нарушение извършено по време на предходен мандат на кмета?“


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС, с преформулиран въпрос за тълкуване, както следва:

„Приложима ли е разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за обезщетение за неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение, когато специален закон предвижда право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения?“


Становище по тълкувателно дело №6 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

“Приложим ли е чл. 140, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в хипотезата на чл. 60, ал. 5 от АПК?“


Становище по тълкувателно дело №5 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следните въпроси за тълкуване:

1. „В производството по оспорване на решение на общински съвет по смисъла на чл. 45, ал. 11 във вр. с ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) кой акт е предмет на съдебен контрол: първоначално приетото решение на общинския съвет или второто решение на общинския съвет, с което се изменя или потвърждава първоначално приетото решение?“

2. „В производството по раздел III на АПК „Оспорване на подзаконови нормативни актове“, включително и при оспорване по реда на чл. 45, ал. 8 и/или ал. 11 от ЗМСМА на решение на общинския съвет, с което се приема подзаконов нормативен акт, кой акт е предмет на делото пред компетентния съд: подзаконовият нормативен акт или актът на органа, с който подзаконовият нормативен акт е приет?“


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни