Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №1/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Отказите по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на водач за извършване на проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта две самостоятелни нарушения ли са или едно нарушение, и ако са две нарушения, приложима ли е нормата на чл. 18 ЗАНН?“


Становище по тълкувателно дело №3/2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Извършват ли се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда множественост на административните нарушения?”


Становище по тълкувателно дело №8/2020 г. ОССК на ВАС с предмет следните въпроси:

1. Налице ли е законова презумпция, че доходът с неустановен произход е от трудова дейност и представлява осигурителен доход, в случаите на определяне на данъчната основа за облагане по чл. 122, ал. 2 от ДОПК, представляващ установен при ревизията недостиг на парични средства на ревизираното лице, които са му били необходими, за да направи доказаните разходи през съответния данъчен период, но не е установен източникът на паричните средства (доходи), осигурили въпросните разходи, респективно укритите доходи, вследствие на постъпили в патримониума на физическото лице – ревизиран субект парични средства от различни източници от страната и/или чужбина, но недекларирани от него?

2. В тези случаи чия е тежестта за доказване на посочения факт в съдебното производство по оспорване на ревизионен акт, с който при посочените фактически установявания, са определени осигурителни задължения по чл. 124а ДОПК за периода след 15.02.2011 г.?


Становище по тълкувателно дело №5/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Кой е субектът на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове?

1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържателите, или

2. Всяко лице, независимо от регистрацията?”


Становище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържища и във вр. с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?”Становище по тълкувателно дело №3/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„При извършване на данъчна ревизия по общия ред на физическо лице, може ли на лицето да се определя данъчни задължения на основание чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ върху данъчна основа, равна на превишението с неустановен произход на разходите над приходите за годишния данъчен период или ревизията следва да е извършена по реда на чл. 122 и следващи от ДОПК?”


Становище по тълкувателно дело №9/2019 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

"Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия има ли материалноправна компетентност (извън случаите на чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия) да се произнася с второ и последващи решения с диспозитив: „обявява установената и обявена принадлежност“ към органите по чл. 1 от същия закон за конкретно лице, при липса на нови доказателства, за което вече с влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава, предвид императивната разпоредба на чл. 26 от същия закон?"


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни