Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №7/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос за тълкуване:

„По каква процедура се развива админстративното производство пред ДКСИ по обжалване на индивидуални административни актове за отказ, прекратяване или отнемане на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация и по-конкретно по реда на глава V, раздел I АПК „Индивидуални административни актове“ или по реда на чл. 62 – 67 от специалния ЗЗКИ?“


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение на неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение по ЗДСл, ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВСРБ и др. специални закони, предвиждащи право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения?”© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни