Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №4 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Имат ли юридическите лица с нестопанска цел, регистрирали се в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като организации на и за хора с увреждания по смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за хора с увреждания, в правно-организационна форма на фондации за осъществяване на дейност в частна полза, правен интерес от оспорването на подзаконови нормативни актове, засягащи хората с увреждания, които не членуват в същите организации и с които организациите нямат сключен договор за социална услуга застъпничество?“


Становище по тълкувателно дело №2/2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Представлява ли стажът по чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт, който полагат дипломираните юристи по специалност „Право“, част от „срока за обучение“ и смятат ли се те за учащи по смисъла на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване?“


Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

“Подлежат ли на публикуване и каква част от тях съдебните актове по дела, по които е приложена класифицирана информация?“


Становище по тълкувателно дело №1/2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Подлежат ли на обжалване решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, приети на основание чл. 31б, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката?“


Становище по тълкувателно дело №5/2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Дължи ли се държавна такса по чл. 227а от АПК за касационна жалба и по чл. 235а от АПК за частните жалби срещу актове на административните съдилища, постановени в производствата по чл. 68 от Закона за защита от дискриминация, или не се дължи държавна такса на основание чл. 75, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация в тези случаи?“


Становище по тълкувателно дело №7 / 2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Попада ли в приложното поле на член 237, алинея 1 АПК определение на административен съд, с което съдът се е произнесъл окончателно относно законосъобразността на изричен отказ на административен орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ административен акт?”


Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Кой е субект на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове?

1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържатели, или

2. Всяко лице, независимо от регистрацията“?


Становище по тълкувателно дело №7/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос за тълкуване:

„По каква процедура се развива админстративното производство пред ДКСИ по обжалване на индивидуални административни актове за отказ, прекратяване или отнемане на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация и по-конкретно по реда на глава V, раздел I АПК „Индивидуални административни актове“ или по реда на чл. 62 – 67 от специалния ЗЗКИ?“


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение на неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение по ЗДСл, ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВСРБ и др. специални закони, предвиждащи право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения?”


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни