ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Становища / Върховен касационен съд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на процедурните правила на ЗОДОВ (включително за дължимите държавни такси), при...


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК с допълнени въпроси, както следва: 1. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл.202...


Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСГК по следните въпроси: "1. Може ли да се допусне ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ без съгласие на родител в хипотез...


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСНК поради противоречива практика на съдилищата във връзка с индивидуализиране на наказанието по чл.58а НК...


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСГК по въпроса: Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производств...


Становище по тълкувателно дело №3/2015 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2015 г. ОСНК по въпроси, свързани с противоречивата практика на съдилищата по прилагане на чл.24, ал.1, т.6 НПК при...


Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следните въпроси:  1. Може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу тре...


ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следния въпрос: „Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2015г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2015г. ОСГК по следните въпроси: Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузи...


Становище по тълкувателно дело №4 / 2015 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2015 г. ОСГКТК по следния въпрос: Може ли да бъде продължаван при условията на чл.64, ал.1 ГПК срокът по чл.390, а...


Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по въпроса: "Какъв е порокът на съдебен акт, по...


Становище по тълкувателно дело №5 / 2015 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5 / 2015 г. ОСГК по следния въпрос: "При придобиване на право на собственост върху недвижим имот на основание пуб...


Становище по конституционно дело № 6 / 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 6 / 2015 г., образувано по искане на шестдесет и двама народни представители от 43-то Народно събрание за установяв...


Становище по конституционно дело № 8 / 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 8 / 2015 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на на противоконституционност...


Становище по конституционно дело № 10 / 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 10 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционнос...


Становище по конституционно дело № 11 / 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 11 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на несъответствие на разп...


Становище по конституционно дело № 13 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 13 / 2016 г., образувано по искането на главния прокурор на Република България, на основание чл. 150, ал. 1, вр. чл...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни