Становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС по някои въпроси, свързани със заповедното производство по ГПК. И конкретно по поставе...


Становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСНК по искане за тълкувателно решение, с което да отговори на следните въпроси, разрешавани разнородно...


Становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК и ТК Заради противоречива практика, мотивирала предложението за тълкувателно решение по приложението на...


Допълнително становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Допълнително становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОС ГК и ТК  включени са два допълнителни въпроса. -- По допълнителен въпрос № 1: Обус...


Становище по тълкувателно дело №5/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОС ГК ТК по поставените въпроси - Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействите...


Становище по тълкувателно дело №5/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОС ГК  по поставения въпрос Легитимиран ли е съдът да  представлява държавата по искове за вр...


Становище по тълкувателно дело №5/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОСНК Прокурорът от специализираната или от общата прокуратура има процесуално право да подаде частен пр...


Становище по тълкувателно дело №6/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОС ГК ТК по повод поставения допълнителен въпрос по делото се дават становища по седемте въпроса свързани с...


Становище по тълкувателно дело №6/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОСГК Отрицателните фактически твърдения на страните в производствата по граждански дела подлежат ли на...


Становище по тълкувателно дело №6/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОСНК Зададени са 4 въпроса първият от които е: Осъдените на наказание пробация, което на основание чл....


Становище по тълкувателно дело №7/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2013 г. ОСГК по искането на Омбудсмана на Република България до ОСГК на ВКС за постановяване на тълкувателно решение...


Становище по тълкувателно дело №7/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2013 г. ОСГК и ТК заради създала се противоречива практика на състави на ВКС, се иска произнасяне по следния материа...


Становище по тълкувателно дело №8/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №8/2013 г.  ОСГК и ТК  Спирането на производството по образувано касационно дело на основание  чл.292 от...


Становище по тълкувателно дело №9/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №9/2013 г. ОСГК и ТК  по въпроса: “Следва ли кредиторите изрично да уведомят органа по чл. 3 от ЗППДОП (отм...


Становище по тълкувателно дело №9/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №9/2013 г. ОСГК по следния въпрос: Предвидената в чл. 333, ал 3  от КТ, във връзка с § 1 , т. 6 от ДР на КТ,...


Становище по тълкувателно дело №10/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №10/2013 г. ОСГК   по следния въпрос: „Налице ли е правоприемство по чл. 123, ал 1  от КТ, въ...


Становище по конституционно дело № 1 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 1 2013 г. по искането на група народни представители за установяванепротивоконституционност на чл. 11, ал. 5; чл. 7...


Становище по конституционно дело № 2 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 2 2013 г.   по искане от група народни представители от състава на 41-вото Народно събрание на Република...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни