Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част...

15.05.2014

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 18 май 2014 г., при у...

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет

09.04.2014

ГОДИШЕН  ФИНАНСОВ   ОТЧЕТНА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТза финансовата 2013 г., обхващаща периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.І. По приходната част на бюджет...

Д Е К Л А Р А Ц И Я от 22.02.2014 г. на Общото събрание на адвокатите от страната

09.04.2014

Общото събрание на адвокатите от страната  изразява категоричното си несъгласие със становището на Камарата на нотариусите по повод проекта на Закон з...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 21.03.2014 г.

19.03.2014

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 21.02.14 г. до 21.03.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на проект за мотиви на проект...

Общо събрание на адвокатите от страната

15.01.2014

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22 февруари...

© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни