ДЕКЛАРАЦИЯ

Висшият адвокатски съвет, при липсата на официално становище на българското правителството, изразява загрижеността си от коментираните в обществото данни за принудителното връщане на турски граждани, извършвано от български органи на изпълнителната власт в нарушение на законоустановения ред.

Длъжни сме да напомним, че принудителното връщане на чужди граждани без ясни правни основания крие реален риск за нарушаване на чл. 3 на ратифицираната от Република България Конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В тази разпоредба се съдържа абсолютната забрана за нечовешко и унизително отнасяне и изтезания. Това означава, че българските власти са длъжни не само да се въздържат от такива действия, но и да не предават лица, намиращи се на територията на нашата страна, на държави, в които тези лица биха били застрашени от нечовешко и унизително отнасяне. В правовите държави с реално разделение на властите принципът за върховенство на закона налага казусите, поставящи пред властите тежки етични и правни дилеми, да бъдат решавани единствено и само от съд.

Само независим и безпристрастен съд би могъл, след обективна преценка на фактите и упражнено право на защита на засегнатите лица, да се ориентира в сложната юридическа йерархия на нормативните актове, регулиращи тези правоотношения.

Припомняме, че в правовата държава дилемата „права или сигурност" не съществува. Върховенството на закона и спазването на правата на човека от всички власти са единствена гаранция за индивидуалната и обществена сигурност.

гр. София, 21.10.2016 г. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ