Уважаеми колеги,

Приложено Ви изпращам информация за Международната програма за сътрудничество за адвокати за 2017 г., която Немската Фондация за международно правно сътрудничество (IRZ) ще организира в сътрудничество с Немската федерална адвокатура (Bundesrechtsanwaltskammer) и Немската адвокатска асоциация (Deutscher Anwaltverein).

Програмата се отнася за млади адвокати (максимум 35 години), които са активни в областта на гражданското и търговското право. Предпочитат се адвокати, които имат няколко години професионална практика. Много добро владеене на немски език е задължително. Кандидатите трябва да са готови да издържат тест по езика, ако това бъде поискано от Немската Фондация за международно правно сътрудничество.

Следните ограничения са валидни и програмата не се отнася за адвокати:

 • които работят за немски правни кантори или за адвокатски кантори, които са клонове на базирани в Германия адвокатски кантори или действат от името на Немска адвокатска кантора.

 • които работят за адвокатски кантори, чиито офиси са в Германия

 • които работят за адвокатска кантора, която е партньорски офис на базирана в Германия адвокатска кантора

Едно място в програмата е определено за български адвокат. Евентуалното отпускане на второ място ще зависи от броя на кандидатите за програмата от другите страни и от броя на отпуснатите места.

Разписанието на Програмата е следното:

27 август 2017 г.– Пристигане в Кьонингвинтер близо до Бон

28 август – 4 септември 2017 г.– Уводен семинар в Кьонингвинтер

6 септември – 29 септември 2017 г.– сътрудничество в немска адвокатска кантора

30 септември – 2 октомври 2017 г.– Семинар за оценяване в Кьонингвинтер

3 октомври 2017 г. – отпътуване

Организаторите покриват следните разноски:

 • Храна и настаняване по време на семинарите в Кьонингвинтер

 • Пътнически разноски от Кьонингвинтер до мястото на сътрудничество с кантората и след това обратно до Кьонингвинтер

 • Стипендия в размер на 550 евро

 • Здравна застраховка, която покрива лечението на акутни (остри) заболявания по време престоя

Пътните разходи до и от Кьонингвинтер в началото и в края на програмата трябва да бъдат поети от участниците.

За цялото време на програмата се осигурява еднократна стипендия в размер на 550 евро за всеки допуснат до участие кандидат.

Отпусната стипендия не е достатъчна за пребиваването Ви по време на Програмата и Вие трябва също да си набавите допълнителни средства за лични нужди.

Ако някаква причина от страна на участниците се възпрепятства успешното завършване на програмата, то организаторите си запазват правото да изискват прекратяване на програмата и престоя Ви и в този случай Вие, като участници, заплащате сами транспортните си разходи при предварителното отпътуване.

Във връзка с горепосочената програма, Висшият адвокатски съвет ще проведе изпит по немски език на кандидатите за участие в Програмата.

Изпитът ще се проведе на 14.03.2017 г. от 9.30 ч., в сградата на Висшия адвокатски съвет, гр. София, ул. „Калоян“ № 1-А

За целта е необходимо да изпратите, чрез колегията, в която упражнявате професията, следните документи :

 • молба за участие в изпита

 • автобиография на български и немски език

 • мотивационно писмо на български и немски език

 • документ за владеене на езика

 • удостоверение от адвокатската колегия, че сте вписан и към момента упражнявате адвокатската професия в съответната колегия