І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.01.2017 г. до 24.02.2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІV. Преглед на организацията за провеждане на Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Приемане на решение по чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата за участие на председателите на адвокатските съвети от страната на ротационен принцип в заседанията на ВАдвС за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г.

V. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

VІІ. Разни.