І.Информация за събития и мероприятия в периода от 16.12.2016 г. до 13.01.2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ.Информация-отчет за изпълнението на бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV.Други финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

V.Разглеждане на проекта за бюджет на Висшия адвокатски съвет за 2017годинаиприеманена решение.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

VІІ.Разни.