Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГКТК относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута.


Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСНК по някои въпроси, свързани с прилагането на чл. 263, ал. 1 НПК в случаите, в които по делата има вещест...


Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГК по въпроси, свързани с жилищностроителните кооперации и етажната собственост, иска по чл.53, ал.2 ЗКИР,...


Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГКТК по следния въпрос: Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно...


ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №5/2014г ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №5/2014г ОСГКТК по следните допълнителни въпроси: 1. Какъв е видът недействителност на договор, сключен от...


Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСНК по следния въпрос: Следва ли да се ангажира наказателната отговорност по чл.227б, ал.2 НК на управителя...


Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГК по следния въпрос: Намира ли приложение предвиденото в чл.328, ал.1, т.10а КТ основание за прекратяване...


Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГКТК по следните въпроси: Как се определя размера на обезпечението за спиране изпълнението на осъдително въ...


Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСНК по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.12, ал.3 ЗМИП.


Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГК по следния въпрос: Дължи ли Прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение...


Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГКТК по някои въпроси, свързани с производството за отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК).


Становище по конституционно дело № 2 / 2014 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 2 / 2014 г.  Висшият адвокатски съвет счита за основателно искането на Общото събрание на Наказателната колеги...


Становище по конституционно дело № 3 /2014 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 3 /2014 г. образувано по искане на Пленума на Върховния касационен съд с искане за тълкуване на чл.8, чл.84, а...


Становище по конституционно дело № 7 /2014 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 7 /2014 г., образувано по искане на ОСГК на ВКС за обявяване противоконституционност на точка 8 от Решение на Народ...


Становище по конституционно дело № 8 /2014 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 8 /2014 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на...


© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни