Становище по тълкувателно дело №:3/2011 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2011 г. (7.10.2011 г.) по поставения на тълкуване въпрос относно приложимостта на административното производство по...


Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС   по въпроси, свързани с упражняване правото на строеж и неговото погасяване при у...


Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с нищожността...


Становище по тълкувателно дело №1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2011 г. на ОСТК на ВКС , за правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО.


Становище по тълкувателно дело №2/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСНК на ВКС   по искането на Главния прокурор до Общото събрание на Наказателната колегия на...


Становище по тълкувателно дело № 2/17.03.2011г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/17.03.2011г., ОСГК и ТК на ВКС   относно връзката между допустимостта на съдебното решение и правната ква...


Становище по тълкувателно дело №2/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСГК на ВКС   на какви изисквания следва да отговаря сградата, построена в терен по § 4 от ПЗ...


Становище по тълкувателно дело №3/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС по материалноправен въпрос, решаван противоречиво от съдилищата и отнасящ се до приложение...


Становище по тълкувателно дело №3/06.12.2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/06.12.2011 г. за 19.01.2012 г. ОСГК и ТК на ВКС. Въпросът е формулиран по следния начин: „Какво е съдържа...


Становище по тълкувателно дело № 4/2011 г.,

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2011 г., ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по материалноправен въпрос: „ От кой момент влиза...


Становище по тълкувателно дело № 5 /2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 5 /2011 г., ОСГК на ВКС относно обвързаността на държавата от постановени административни или съдебни актове в хода н...


Становище по тълкувателно дело № 6/02.11.2011 г .

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 6/02.11.2011 г . ОСГК на ВКС , по поставения за тълкуване въпрос: „Ако недвижим имот е прехвърлен на две лица срещу з...


Становище по конституционно дело № 2/2011 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 2/2011 г. по искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите...


Становище по конституционно дело № 4 от 2011 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 4 от 2011 г. по искането на 53 народни представители за установяване противоконституционността на норми на Изборния...


Становище по конституционно дело № 5/2011 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 5/2011 г. по искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на § 55 от ЗИД на НПК


Становище по конституционно дело № 6/2011 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 6/2011 г. за обявяване на противоконституционността и несъответствието с общопризнатите норми на международното пра...


Становище по конституционно дело № 10/2011 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 10/2011 г. по искане на омбудсмана на Република България ,че чл. 189, ал. 13 ЗДвП ограничава прогласеното в чл.56 о...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни