Становище по тълкувателно дело №:4/2009 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:4/2009 г. относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд (ВАС) за издаване на тълкувателно реше...


Становище по тълкувателно дело №:5/2009 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:5/2009 г., относно заплащането на разноски за юрисконсултско възнаграждение в съдебно-административното производство...


ИСКАНЕ

Становища / Върховен касационен съд

ИСКАНЕ  за приемане на тълкувателно решение по въпроси във връзка с прилагането на ЗВСВОНИ, и по-специално – имат ли сила на пресъдено нещо...


ИСКАНЕ

Становища / Върховен касационен съд

ИСКАНЕ за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на чл. 7 от ЗВСВОНИ по отношение на имущества, конфискувани по присъда, постанов...


Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 26-02-2009г пред ОСНК дали извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен ак...


Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 19-03-2009г пред ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с основанията за допускане на каса...


Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 24.09.2009 г. по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС допустимо л...


Становище по тълкувателно дело № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2009 г. (обновено) по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС по някои въпроси, свърз...


Становище по тълкувателно дело № 2/2009г.,

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСГК ,насрочено за 30-09-2009 г., приложима ли е нормата на чл. 7 , от ЗВСОНИ по отношение на конфискувани...


Становище по тълкувателно дело № 2/2009г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСНК, насрочено за 02.04.09 г.По искане от главния прокурор на Република България относно противоречиво реш...


Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСНК на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 23-25 НК.


Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСГК на ВКС при разрешаване на спора за противоречиво решавания въпрос е ли процесуална предпоставка з...


Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. по описа на ОСГК на ВКС, насрочено за 3.12.2009 г. да се отговори на 2 въпроса: 1.Налице ли е нищожност и...


Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСГК на ВКС, за прилагане на закона при разрешаване на спора за правния режим на приватизационните сде...


Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСНК на ВКС по въпроса следва ли подсъдимият, който е признат за виновен, да заплати адвокатско възнагражде...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни