Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №3/2013 г. ОСГК на ВКС по поставените за тълкуване 5 въпроса: Допустим ли е самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба почл. 75, ал. 2 от ЗН? Нищожен ли е договор за доброволна делба, при който насрещната престация е алеаторна договорка? Може ли лице, придобило права повреме на първата фаза на делбения процес след предявяването на иска за делба,да участва като главна страна в процеса в отклонение от правилото на чл. 121,ал. 2, изр. 2 ГПК (отм.), респ. чл. 226 ГПК? За правното значение и последиципри липса на прието наследство по опис, след срока по чл.61, ал.1 ЗН, но вписано в особената книга на съда.

Становище по тълкувателно дело №3/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС за решение по въпросите 1. Необходимо ли е решение на общото събрание на дружество с ограничена отговорност за разпореждане с недвижим имот – собственост на дружеството или вещно право върху него, в съответствие с компетентността на общото събрание, предвидена в чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон (ТЗ), за действителността на разпоредителната сделка,  сключена от представляващия дружеството орган (управител/управители)?; 2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице като органен представител по силата на закона на две търговски дружества?

Становище по тълкувателно дело №2/2013 г. НК на ВКСпо 4 въпроси първият е подлежи ли на отнемане по реда на чл.53 ал.1 б.”а” НК превозно или преносно средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъплението по чл. 234 НК

Становище по тълкувателно дело №2/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС по въпросите С кое действие принудителното изпълнение се насочва върху имущество на длъжника? Допустимо ли е налагането на запор или възбрана върху несеквестируема вещ? Кое изпълнително действие нарушава несеквестируемостта и трябва ли то да е предприето, за да упражни длъжникът правото си на жалба? До кой момент длъжникът може да упражни чрез жалба правото си на закрила поради несеквестируемост на вещта, върху която е насочено изпълнението?

Становище по тълкувателно дело №1/2013 г. ОСГК и ТК  на ВКС по поставените за тълкуване 11 въпроси, първият от които е:  Какви са правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато първоинстанционният съд не е извършил доклад съгласно чл. 146 от ГПК, респ. докладът му е  непълен  или  неточен.

Становище по тълкувателно дело №1/2013 г. ОСНК на ВКС Относно обективните признаци на престъпния състав на чл. 172б НК при„използване в търговска дейност”, когато стоки преминават транзитно през територията на Република България? Представлява ли престъпление по чл. 172б НК използването на знаци, сходни с чужди търговски марки? Приложим ли е принципът за общностно изчерпване на правото върху търговска марка при установяване на противоправно използване на търговска марка по смисъла на чл. 172б НК? Както и относно признаците, очертаващи субекта на престъпния състав на чл. 172б НК

Становище по тълкувателно дело №1/2013 г.  ОСГК  на ВКС по поставения за тълкуване въпрос:  Налице ли е непризнателност, ако надареният не предостави поисканата от дарителя издръжка поради липса на достатъчно средства да издържа себе си и лицата, които е длъжен да издържа по закон, или непризнателност е налице независимо от материалните възможности на надарения, докато разполага с надареното, до неговото изчерпване? 


© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни