Годишна награда за студенти юристи 2015 г.

09.04.2015

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: „Същност на адвокатската пледоария “.Наградит...

Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2015 г.

03.04.2015

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва: Писмен изпит – на 16.05....

16 април 2015 г. - Ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

02.04.2015

Уважаеми колеги,Със свое решение Висшият адвокатски съвет определи 16 април 2015 г. за ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение н...

Становище на ВАдвС относно писмо на Комисията за защита на конкуренцията

01.04.2015

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТул. „Цар Калоян” № 1-а, 1000 София, тел. 986-28-61, 987-55-13, факс 987-65-14, e-mail: Тоз...

Дневен ред за заседаниетона Висшия адвокатски съвет за 27.03.2015 г.:

20.03.2015

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 13.03.15 г. до 27.03.15 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Фи...

Становище на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11, предл. 1 от ЗА

18.03.2015

ДОг-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛНА 43-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОг-н ДАНАИЛ КИРИЛОВ,ПРЕДСЕДАТЕЛНА ПРАВНА КОМИСИЯНА 43- тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОДЕПУТАТИТЕ...

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 13.03.2015 г.:

06.03.2015

І. Информация за събития, мероприятия и становища във връзка с изпълнение на функциите на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11 от Закона з...

Висшият адвокатски съвет отмени решенията на Избирателната комисия за избор на органи на Софийската адвокатска колегия

05.03.2015

Решение №1094/20.02.2015 г.Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Венелин Николов Гачев срещу решението на Избирателната комисия за избор на органи...

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2014г. - 21.02.2015 г.

17.02.2015

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Дза дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2014 година – 21.02.2015 годинаУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,С...

Списък на участниците по право в Общото събрание на адвокатите от страната - 21.02.2015 г.

17.02.2015

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПРАВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.Адвокатска колегия№ по редИме на адвокатОРГАНИ Н...

Списък на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната на 21.02.2015 г.

17.02.2015

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.№ по редАдвокатска колегия№ по редИме на адвокат1Благоевгр...

За общото събрание на адвокатите от страната - 21, 22.02.2015 г.

16.02.2015

Уважаеми делегати на общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че общото събрание на адвокатите от страната ще започне на 21 февруари (с...

Експозе по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

13.02.2015

ЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащият Закон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода на...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.02.2015 г.

13.02.2015

І. Информация за събития и мероприятия от 30.01.2015 г. до 20.02.2015 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Прегл...

Декларация на Висшия адвокатски съвет - 13.02.2015 г.

13.02.2015

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния...

Изпит по немски език

11.02.2015

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската федерална адвокатска камара (Bundesrechtsanwaltskammer) и Немският адвокат...

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2014 г., обхващаща периода 1.1.2014 г. - 31.12.2014 г. -

10.02.2015

ДОКЛАД НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НАВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТАНА 21-22.02.2015 Г.УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На основание чл. 11...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 13.02.2015 г.

06.02.2015

І. Разглеждане на жалби срещу решения на избирателната комисия за избор на органи и за избор на делегати на Софийската адвокатска колегия.ІІ. Дисципли...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни