Държавните адвокати представляват държавата пред всички съдебни инстанции и лица на територията на Княжество България. Те дават писмени мнения и заключения по правни въпроси на държавните учреждения, които влизат в техния район. Когато държавният адвокат получи призовка за насрочено дело той е длъжен да се яви по него или да го възложи на друго лице, като вземе необходимите мерки лицето да бъде упълномощено от окръжния управител. Ако при получаване на призовката при държавния адвокат няма преписка по делото, той е длъжен да я изиска служебно.

В случаите, когато съдът е постановил решение, определение или присъда против държавата, държавният адвокат може по своя преценка да подаде жалба. По всички искове на държавата държавните адвокати са длъжни да вземат своевременни мерки за обезпечение на правата й.

На държавните адвокати е забранено да правят каквито и да било самопризнания по делата. Те не могат да излизат по работа вън от седалището си без предварителното разрешение на Министерство на финансите. Държавните адвокати представят ежемесечно в Министерство на финансите доклад за делата, които лично са водили. Те нямат право да получават суми, по които държавата е кредитор и служат само и в интерес на държавата.