Правилникът на адвокатския съвет съдържа правилата, които трябва да спазва съветът при своята обща работа и при дисциплинарната си дейност.

Адвокати, стажант-адвокати, ходатаи и прошенописци

Вписване в списъка на адвокатската колегия

Главата съдържа разпоредби, които преповтарят уредбата по режима на вписването от Закона за адвокатите.

Напусналите колегията си адвокати могат да бъдат вписани в друга по постановление на адвокатския съвет въз основа на молба и удостоверение за отписване от списъка на напуснатата колегия.

Колегията на новото вписване изисква адвокатското дело, без сведенията от напуснатата колегия.

Вписване на адвокат, член на разтурена поради намаляване на членовете й под 15, адвокатска колегия, в списъка на определената от Висшия адвокатски съвет най-близка такава, става служебно по нареждане на последния, въз основа списъка на разтурената колегия.

Вписване на стажант-адвокатите

Към молбата за допускане до стаж кандидатът прилага и една декларация преподписана от патрона му и съдържаща заявление, че не са налице препятствията по допускане до стаж по чл. 2 от Закона за адвокатите.

При преместване на стажант-адвоката от една колегия в друга или от окръжния съд в адвокатска колегия, вписването му в списъка на стажант-адвокатите става с постановление на съвета въз основа на молба, удостоверение за отписването му от списъка на напуснатата колегия и свидетелство за дисциплинарна съдимост.

Отписване от списъка на адвокатската колегия

Адвокатският съвет прави най-малко всяка година обща проверка на адресите на адвокатите в колегията. Тя се извършва чрез потърсване членовете на колегията на посочените от тях адреси. За ненамиране на адресите се издават обявления, които се поставят на определени от адвокатския съвет места. Ненамереният на посочения от него адрес адвокат, трябва в двуседмичен срок от поставяне на обявлението да посочи точния си адрес. Ако в този срок адвокатът не съобщи настоящия си адрес, той се отписва от списъка на колегията по нареждане на председателя на съвета. След като посочи точния си адрес в тримесечен срок, с писмено заявление, адвокатът се вписва отново по нареждане на председателя на съвета.

Председателят нарежда да бъдат отписани от списъка на колегията всички починали нейни членове.

Осъдените с влязла в сила присъда за някое от престъпленията по чл. 2 буква а от Закона за адвокатите, се призовават пред съвета за да дадат своите обяснения. Съветът в дисциплинарно заседание, след призоваване на адвоката издава мотивирано постановление за изключването му завинаги от професията въз основа на събраните доказателства. Постановлението подлежи на обжалване по чл.16 от Закона за адвокатите.

Адвокатска колегия

Списък на адвокатската колегия и адвокатските дела

Всички промени в списъка се извършват от член-секретаря на съвета. Промените в списъка на колегията се състоят във вписване на нови членове или отписване на вписани, както и промени на адреси.

Когато членовете на колегията намалеят под 15, съветът съобщава веднага за това на Висшия адвокатски съвет, който нарежда вписването на членовете на разтурената колегия в списъка най-близката от него такава.

Ако разтурената колегия се възстанови след повече от три години от разтурянето й, тя започва своята дейност отначало и получава само книжата отнасящи се до нейните членове.

За всеки член на колегията се води отделно адвокатско дело от съвета , в което се поставя молбата на същия за вписването му в колегията, документите и сведенията за него. Адвокатските дела се водят от секретаря на съвета.

Общи събрания на адвокатската колегия

За общите събрания на колегията се води протокол, който се води от секретаря.

За неприсъствие на редовно събрание с постановление на председателя на съвета на адвоката се налага глоба. Постановлението се обжалва пред адвокатския съвет в четиринадесетдневен срок от постановяването му. В тези случаи съветът може да потвърди, да измени или да отмени наложената глоба. Постановлението на адвокатския съвет не подлежи на обжалване.

Адвокатски съвет и негови членове

Конституиране

Изборът на председател, подпредседатели, касиер и секретар става от редовните членове с тайно гласуване. Председателят, секретарят и касиерът се избират за две години, а подпредседателите - за една. Съветът може да избере измежду членовете си библиотекар.

Съставите на дисциплинарния съд се определят чрез жребий.

Съветът заседава когато присъстват повече от половината от редовните му членове.

Заседания

Адвокатският съвет заседава най-малко веднъж седмично. За всяко заседание се призовават всички редовни и половината от допълнителните членове. Решенията на съвета се вземат с мнозинството от присъстващите редовни и допълнителни членове. За всяко заседание се води протокол от секретаря.

Разпределение на длъжностите

Председател на Съвета:

 • представлява Адвокатския съвет;
 • се грижи за нормалната работа на адвокатите в колегията;
 • иска обяснения от обвиняемия по дисциплинарното производство;
 • упражнява като първа инстанция дисциплинарна власт върху чиновниците на Съвета и адвокатските служители;
 • може да взема мерките, които сметне за необходими с оглед запазване доброто име и интересите на професията и колегията.

Подпредседателят замества председателя, когато той отсъства.

Секретар:

 • привежда в изпълнение постановленията на съвета и резолюциите на председателя;
 • следи за правилното и редовно водене на адвокатските дела и дисциплинарните преписки;
 • заедно със секретаря изготвят годишния отчет;
 • той пази печата и всички книжа на съвета.

Касиер:

 • събира всички приходи на съвета;
 • извършва текущите разходи по решение на председателя, а извънредните - на съвета;
 • води партидна книга за вноските на всеки член на колегията.

Канцеларията на съвета се помещава в сградата на окръжния съд.

В канцеларията се водят:

 • входящ и изходящ регистър;
 • списъци на адвокатите и стажант-адвокатите;
 • протоколна книга за заседанията и др.

Адвокатският съвет разполага с библиотека.