Избор на съвета

Висшият адвокатски съвет има седалището си в София и се състои от 15 редовни и толкова допълнителни членове.

Избираеми за членове на Висшия адвокатски съвет за адвокатите, които са вписани в списъка на Софийската адвокатската колегия, живеят в София и имат най-малко 10-годишна адвокатска или адвокатска и съдийска практика.

Списъкът на тия адвокати може да се преглежда всякога в канцеларията на Софийския адвокатски съвет, а в деня на избора е на разположение на членовете на общото събрание. Членовете на Софийския адвокатски съвет не могат да бъдат избирани и за членове на Висшия адвокатски съвет.

Председателите на адвокатските съвети в страната, по нареждане на председателя на Висшия адвокатски съвет, се свикват в София всяка втора година на първия неделен ден след 14 юли на общо събрание с дневен ред:

  • гласуване на бюджета;
  • текущи въпроси;
  • избор на Висш адвокатски съвет.

Съобщението до председателите на адвокатските съвети за свикването им на общо събрание трябва да бъде направено не по-късно от един месец преди деня на избора с препоръчано писмо.

Общото събрание на председателите в адвокатските съвети в страната се счита редовно когато присъствуват повече от половината от неговите членове. То се председателства от председателя на Софийския адвокатски съвет.

Когато председателят на някои адвокатски съвет е възпрепятствуван по една от причините, указани в чл. 198 от закона за наказателното съдопроизводство да участвува в общото събрание, то той може да бъде заменен от подпредседателя на същия съвет, а ако и последният бъде възпрепятствуван по една от горните причини — от един член на съвета, избран редовно от последния.

За неоправдано неявяване в общото събрание председателите на адвокатските съвети или техните заместници отговарят дисциплинарно.

Пътните и дневните пари на председателите на адвокатските съвети или на техните заместници по участието им в общото събрание за избиране на Висш адвокатски съвет са за сметка на съответните адвокатски съвети.

Към избор на Висш адвокатски съвет се пристъпва след гласуване на бюджета и след приключването на другата работа на събранието.

Изборът на Висш адвокатски съвет става с лично и тайно гласуване.

Членовете на Висшия адвокатски съвет се избират за две години.

Изборът се ръководи от бюро, състоящо се от председателя на събранието и двама членове, избрани с явно гласуване от същото.

Гласуването става с бюлетина написана или напечатана по какъвто и да е начин, в която се означават имената на 15 души за редовни и 15 души за допълнителни членове.

Считат се избрани за редовни членове получилите най-много гласове като редовни, а за допълнителни — получилите най-много гласове като допълнителни.

За извършеното от общото събрание, както и за полученият от гласуването резултат, се съставя протокол, който се подписва от бюрото и от секретаря, избран в началото на събранието измежду членовете му.

Резултатът от избора се съобщава още на следния ден на председателя на бившия Висш адвокатски съвет, който незабавно прави разпореждане да се свикат новоизбраните членове на Висшия адвокатски съвет за конституиране на съвета.

Висшият адвокатски съвет избира всяка годана помежду си председател, двама подпредседатели, секретар, касиер. трима члена на Висшия дисциплинарен съд и трима техни заместници.

Когато някой член на Висшия адвокатски съвет наруши някое от своите задължения, той може да бъде снет и преди изтичане на мандата му. ако се направи предложение от председателя на Висшия адвокатски съвет или от трима членове на съвета или от трима председатели на местните адвокатски съвети.

Решението за снемането се взема от ВАС с мнозинство повече от половината от избраните редовни членове.

Вътрешна уредба

Председателят на Висшия адвокатски съвет има общия надзор върху цялата канцеларска, административна и счетоводна работа на съвета. Той представлява съвета пред разните учреждения и лица и подписва заедно със секретаря всички писма, изходящи от съвета.

Секретарят ръководи и надзирава канцеларията и деловодството на съвета, води списъка на адвокатите в Републиката и протоколите на общите събрания на съвета.

Средствата на Висшия адвокатски съвет се внасят от името на касиера, който води приходо-разходна и квитанционна книга и получава приходите и извършва разходите.

За държавните налични пари в касата, той трябва да спазва "законите и разпоредбите".

Персоналът на канцеларията се определя и назначава от съвета.

Несвършените дисциплинарни дела за нарушения, извършени при действието на отменения закон за адвокатите, се разглеждат от дисциплинарен състав от пет души (подпредседател и четирима члена на съвета), избран от съвета.