Условия за упражняване на адвокатска професия:

 • лицето да има завършено висше юридическо образование в страната или в чужбина;
 • да е издържало успешно предвидения в Закона за устройството на съдилищата държавен изпит;
 • да е подало молба до съответния окръжен съд за вписане в списъка на адвокатите.

Не могат да упражняват адвокатска професия:

 • лица, които нямат българско гражданство;
 • непълнолетните;
 • лица, лишени от граждански и политически права с влязла в сила присъда;
 • обявени в несъстоятелност и невъзстановени в правата си длъжници;
 • адвокати, лишени от право да упражняват адвокатска професия;
 • държавните служители;
 • заличените от списъка на адвокатите;
 • осъдените на лишаване от свобода за лъжлива клетва, лъжесвидетелстване, разврат, кражба, обсебване, грабеж, изнудване, измама, поправка на документи, банкрут, престъпления по служба и по адвокатско звание.

Условия за вписване:

 • кандидатът за адвокат подава молба до съответния окръжен съд, към която прилага необходимите документи;
 • окръжният съд одобрява или отхвърля молбата с постановление;
 • при отказ, решението на съда подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред апелативна инстанция;
 • при одобрение от страна на съда, кандидатът полага клетва, издава му се свидетелство и се вписва в списъка на адвокатите към съответния окръжен съд.

Права и задължения на адвокатите

Права на адвокатите

Право на възнаграждение

Размерът на възнаграждението се определя по писмено споразумение между адвоката и клиента. При разногласие, размерът му се определя от съда, като решението не подлежи на обжалване

Задължения на адвокатите:

 • да дават устни или писмени съвети на лицата, които се допитват до тях. Писмените съвети се подписват;
 • да изготвят за страните необходимите книжа(молби, тъжби, заявления);
 • да защитават доверениците си и да ги представляват в съдилищата.

Адвокатите водят граждански дела по заявено писмено или устно желание на доверителя, по назначение от съда или от неговия председател. Довереникът има право да предоставя на адвоката си делото в неговата цялост или да го упълномощава да извършва само определени правни действия. Клиентът може да си наема повече от един адвокат.

При наказателните дела адвокатите поемат защитата по желание на подсъдимия или по назначение от съда. Адвокат, назначен от съда няма право да се откаже от възложеното му дело, освен по уважителни причини. В случай на нанесени вреди на клиента по вина на адвоката, той може да бъде съден по общия ред, като същевременно губи полагаемото му се възнаграждение. Ако е действал с умисъл, адвокатът бива съден за умишлено престъпление.

Адвокатът няма право в едно и също дело да представлява и двете страни или последователно да поема защитата на двете страни.

Адвокат, за който се докаже, че се е споразумял с ответната сттрана по делото, се заличава от списъка на адвокатите и носи наказателна отговорност. В случай на откриване на адвокатска тайна, адвокатът се подвежда под дисциплинарна отговорност.

Всеки адвокат е длъжен да изготви списък с поверените му дела.

В случай на напускане на окръга, адвокатът подава заявление до съответния окръжен съд за отписване от списъка на адвокатите и прилага към него обяснение относно начините за приключване на поверените му дела.

Служебна защита

Лице, което поради някаква причина, различна от бедност, не може да си осигури защитник, трябва да подаде молба до съда, за да му бъде назначен такъв служебно. В този случай лицето е длъжно да заплати необходимите такси и разноски по делото, както и възнаграждение на адвоката.

Лице, което не може да си осигури адвокат поради бедност, му се назначава служебно такъв, а оказаната правна помощ е безплатна.

Надзор на адвокатите

За нарушение на приетите задължения, адвокатите носят не само гражданска и наказателна отговорност, но и дисциплинарна отговорност. Дисциплинарното прозводство започва по молба на потърпевшия, по искане на прокурора или по усмотрение на съда или адвокатския съвет. Право да налага дисциплинарни наказания има общото събрание на окръжния съд, към който са вписани адвокатите или адвокатския съвет.

Дисциплинарно наказание се налага само след изслушване на обвинения адвокат и на прокурора. В случай че обвиненият адвокат не даде обяснение, без уважителни причини, се изготвя постановление въз основа на известните обстоятелства. Постановленията на окръжните съдилища или на адвокатските съвети, в двуседмичен срок подлежат на обжалване от осъдения адвокат и могат да бъдат протестирани от прокурора пред апелативния съд.

Дисциплинарните наказания биват:

 • напомняне;
 • изобличаване;
 • изваждане от списъка на адвокатите за срок не повече от 6 месеца. Заличеният адвокат няма право да упражнява адвокатска професия към нито едно от окръжните съдилища в страната.

Адвокатски съвет

Правата и задълженията на окръжния съд по налагането на дисциплинарни наказания могат да бъдат делегирани на адвокатския съвет, в случай че броят на записаните адвокати към съответния окръжен съд е по-голям от седем и че поне три четвърти от тях са съгласни с това.

Адвокатския съвет се състои от 5-7 членове. Те се избират на годишно общо събрание на адвокатите на окръга. Общото събрание не се провежда, ако на него не присъстват повече от половината от адвокатите на окръга. В този случай старият адвокатски съвет се счита за новоизбран и продължава да действа за още една година.

Отменително разпореждане

Всички действащи до момента закони и разпоредби, които противоречат на този закон, се отменят.