В следващото изложение са представени само новите моменти в закона, които се отличават от Временните наставления за службата на държавните адвокати - 1900 г. Общи положения.

Държавните адвокати представляват държавата пред всички съдебни инстанции и лица на територията на Царство България.

Към Министерство на Финансите се създава специална консултативна комисия, наречена Юридически съвет, чиито функции са да уеднаквява практиката на юристите от различните държавни институции и да дава становище при сключване на спогодби по спорове с частни лица. Съставът на Юридическия съвет включва държавния юрисконсулт и юрисконсутите към отделните ведомства. В извънредни случаи е допустимо да се търси съдействието на адвокати извън системата на държавните органи.

Устройство на службата на държавните адвокати

Кабинетът на държавните адвокати се състои от:

 • държавния адвокат към Министерство на финансите и неговите помощници;
 • юрисконсултите към останалите министерства;
 • държавните адвокати.

Права и задължения на държавните адвокати:

 • държавните адвокати дават становища по всички правни въпроси, свързани с държавните институции;
 • при получаване на известие за внесена искова молба срещу държавата, те са длъжни да изискат всички документи и доказателства от съответното учреждение станало причина за подаване на молбата;
 • държавните адвокати са длъжни да вземат своевременни мерки за обезпечение правата и интересите на държавата по заведените дела;
 • държавните адвокати не могат да сключват спогодби с насрещната страна без съгласието на Юридическия съвет;
 • държавните адвокати нямат право да правят самопризнания и да освобождават от клетва свидетели;
 • по спечелените дела държавните адвокати са длъжни да изискват своевременно изпълнителни листове, които се изпращат на съответните финансови началници за изпълнение;
 • при спор между държавни адвокати въпросът се разрешава държавния юрисконсулт;
 • при получаване на преписи от решения, присъди, определения, апелативни и касационни жалби, както и при получаване на призовки, държавните адвокати се разписват лично;
 • за неизпълнение на служебните си задължения държавните адвокати носят дисциплинарна отговорност.

Ценз

За държавен юрисконсулт към Министерство на финансите се назначава юрист с минимум пет годишен стаж като държавен адвокат или десет години стаж като съдия или адвокат. Същият ценз се изисква за юрисконсултите към другите министерства и за държавния адвокат. Службата на юрисконсултите, помощник-юрисконсултите и държавните адвокати се приравнява на съдийската.

Всички действащи до момента закони и разпоредби, които противоречат на този закон се отменят.