Повереници

Всяко правоспособно лице може да се явява в съдилищата само или чрез свой повереник. Повереник може да бъде всеки, който е достигнал пълнолетие и не е опорочен от съда, освен лицата от съдебното ведомство.