Организация на адвокатурата

Адвокатски колектив

Адвокатски колектив се образува в населено място, което е седалище на съд. В по-големите градове може да има няколко адвокатски колектива.

Адвокатският колектив е юридическо лице. Негови органи са общото събрание и секретариат.

Секретариат:

 • се избира от съвета на адвокатската колегия за срок от 2 години измежду членовете на колектива;
 • ръководи работата на адвокатския колектив и го представлява;
 • е единственият, който може да се договаря с клиенти. Чрез него се сключват договорите между адвокатите и клиентите;
 • разпределя работата между адвокатите съобразно подготовката, квалификацията и заетостта им и контролира изпълнението й, за да се осигури качествена правна помощ.

За причинени вреди или по повод извършването на адвокатска дейност отговарят солидарно адвокатът и адвокатският колектив.

Адвокатска колегия

Адвокатската колегия се състои от адвокатите в района на съответния окръжен съд. Нейно седалище е седалището на окръжния съд. Адвокатската колегия е юридическо лице. Нейни органи са общото събрание, съветът на адвокатската колегия и контролният съвет.

Общо събрание:

 • избира с тайно гласуване за срок от две години съвет на адвокатската колегия в състав от 3 до 9 члена;
 • избира с тайно гласуване за срок от две години Контролен съвет в състав от 3 до 5 члена;
 • разглежда и се произнася по отчетите за дейността на съвета на адвокатската колегия и контролния съвет;
 • приема бюджета на колегията и на адвокатските колективи.

Съветът на адвокатската колегия:

 • избира от своя състав председател, заместник-председател и секретар;
 • ръководи и контролира дейността на адвокатските колективи;
 • провежда мероприятия за повишаване на професионалната подготовка на членовете на колегията;
 • провежда мероприятия за превантивна дейност;
 • провежда мероприятия за разпространение на правни знания сред населението;
 • организира оказването на безплатна правна помощ;
 • възбужда дисциплинарно преследване срещу адвокати от колегията;
 • дава мнение за приемане и заличаване на членове от колегията.

Контролният съвет проверява стопанската и финансова дейност на съвета на адвокатската колегия и адвокатските колективи.

Централен съвет на адвокатурата

Върховен орган на адвокатурата е Централният съвет на адвокатурата със седалище град София. Той е юридическо лице. Избира се за срок от 5 години. Негови органи са Бюрото, Контролният съвет и Дисциплинарната комисия.

Централният съвет на адвокатурата:

 • избира юро, контролен съвет и адвокатите-членове на дисциплинарната комисия;
 • приема планове за дейността на адвокатурата;
 • приема бюджета на съвета;
 • утвърждава щата и бюджета на съветите на адвокатските колегии и адвокатските колективи;
 • определя встъпителните и месечни вноски на адвокатите;
 • взема решение за провеждане на мероприятия за превантивна дейност;
 • взема решение за провеждане на мероприятия за разпространение на правни знания сред населението;
 • разглежда отчети на бюрото, контролния съвет и дисциплинарната комисия;
 • произнася се по законосъобразността на изборите на съвети на адвокатски колегии;
 • приема типов правилник за вътрешния ред на адвокатските колегии и адвокатските колективи.

Бюрото е постоянно действащ орган, който осъществява дейността на съвета между неговите заседания.

Бюрото:

 • провежда решения на централния съвет;
 • приема и заличава адвокати;
 • възбужда дисциплинарно преследване срещу адвокати;
 • отменя решенията на съветите на адвокатските колегии и на адвокатските колективи, които противоречат на закона;
 • извършва ревизии и проверки на съветите на адвокатските колегии и на адвокатските колективи;
 • разглежда отчетите на съветите на адвокатските колегии;
 • дава мнение по проекти за нормативни актове по искане на съответните държавни органи и обществени организации.

Дисциплинарната комисия при централния съвет на адвокатурата се състои от членове на централния съвет, избрани от него и от съдии във Върховния съд, избрани от неговия пленум. Дисциплинарната комисия има няколко състава. Всеки състав се състои от председател - съдия от Върховния съд и двама членове-адвокати.

Адвокатско бюро за работа в чужбина и работа с чужденци

При централния съвет на адвокатурата се създава адвокатско бюро за работа в чужбина и работа с чужденци. Адвокатското бюро е юридическо лице. То осигурява правна помощ на чуждестранни дипломатически и други представителства, на техните сътрудници и на други чужди граждани и юридически лица в страната, както и на български граждани и юридически лица в чужбина.

Адвокати

Адвокат и младши адвокат може да бъде български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • да е завършил висше юридическо образование;
 • да е преминал едногодишен стаж;
 • да е издържал теоритико-практически изпит;
 • да не е осъждан като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, независимо от това че е реабилитиран;
 • да не е лишен от право да упражнява адвокатска професия;
 • да притежава необходимите политически, морални и делови качества.

Лице, което отговаря на посочените изисквания може да упражнява адвокатска професия, след като е прието в адвокатската колегия и е член на адвокатски колектив.

За адвокат може да бъде прието лице, което е работило 2 години като младши адвокат, младши съдия, младши прокурор, нотариус, съдебен изпълнител, прокурор, следовател, арбитър, юрисконсулт, юрист в правен отдел и научен работник.

Права и задължения на адвоката

Адвокатът е длъжен:

 • да спазва правилата на професионална етика;
 • да пази тайната, която неговите доверители са му поверили;
 • да работи постоянно за повишаване на правната си подготовка;
 • да упражнява съвестно професията си и да съветва правилно доверителите си и правоприлагащите органи;
 • да се отнася с уважение към съда, другите държавни органи, адвокатите и гражданите.

Адвокатът не може:

 • да представлява или да дава съвети на едната страна по делото, след като е представлявал или давал съвети на другата страна;
 • да участва като повереник или защитник по дело, по което е участвал като съдия, съдебен засседател, прокурор или следовател;
 • да се откаже от приетата защита освен по уважителни причини, а по наказателни дела - ако по независещи от него причини стане невъзможно да изпълнява задълженията си. В тези случаи той е длъжен да уведоми доверителя си своевременно, за да може да организира защитата си.

Права на адвоката

Адвокатът може:

 • да се явява пред съдилищата в страната, както и да прави справки във връзка с делата на своите клиенти;
 • да иска да бъдат заверени преписи от даденото му пълномощно, а със съгласието на упълномощителя да преупълномощава други адвокати.

Трудът на адвоката се заплаща от сумите за извършената от него работа, постъпили в касата на адвокатския колектив. Месечното възнаграждение на адвоката се определя съобразно количеството и качеството на вложения от него труд. От него се удържат дължимите данъци и други удръжки съгласно действащите нормативни актове.

Дисциплинарна отговорност

Адвокатите се наказват дисциплинарно за:

 • допуснати грешки, пропуски и бавност в работата;
 • нарушаване на трудовата дисциплина и на Правилника за вътрешния ред и дейността на адвокатската колегия и адвокатския колектив;
 • използване на посредници за намиране на клиенти;
 • получаване на възнаграждение направо от клиента;
 • получаване на суми над определеното възнаграждение или на друга имуществена облага;
 • действия, които излагат честта и достойнството на адвоката.

Дисциплинарните наказания са:

 • мъмрене;
 • строго мъмрене;
 • отстраняване от работа за срок до 1 година;
 • излключване от колегията.

За маловажни нарушения съветът на адвокатската колегия може да направи предупреждение на провинилия се адвокат.

Дисциплинарното преследване се възбужда от Министъра на правосъдието, от Бюрото на Централния съвет на адвокатурата и от съветите на адвокатските колегии по тяхна инициатива, по искане на съда или прокурата, по жалби или сигнали на граждани, държавни органи и организации.

Дисциплинарните наказания се налагат от Дисциплинарната комисия при Централния съвет на адвокатурата.

Дисциплинарните наказания мъмрене и строго мъмрене се заличават ако срещу адвоката не бъде възбудено ново дисциплинарно преследване до 1 година от налагането им. При дисциплинарното наказание отстраняване от работа за срок до 1 година - от изтърпяването му.

Права на Министъра на правосъдието по ръководство на адвокатурата

Министърът на правосъдието осъществява държавното ръководство и надзор върху дейността на адвокатурата.

Министърът на правосъдието:

 • дава задължителни планово-икономически и финансови показатели за съставяне на бюджетите на органите на адвокатурата и контролира тяхното изпълнение;
 • по предложение на Централния съвет на адвокатурата определя броя на адвокатите в страната съобразно нуждите от правна помощ;
 • определя размера на възнагражденията на адвокатите;
 • контролира законосъобразността на решенията на всички органи на адвокатурата и може да ги отменя в случай на незаконосъобразност или противоречие с интересите на обществото;
 • може да отменя решения по дисциплинарни дела, които са незаконосъобразни или неправилни.