Ежегодно след края на стажа в Министерството на правосъдието се провежда теоретико-практичен изпит. Той се провежда на две сесии, едната през май, а другата - през декември.

Изпитът има за цел да провери теоретичните познания на кандидата и доколко той е в състояние да ги приложи на практика.

Изпит се полага по следните предмети:

 • гражданско право;
 • търговско право;
 • административно право;
 • гражданско съдопроизводство и
 • наказателно съдопроизводство.

Той е писмен по гражданско (или търговско) и наказателно право, и устен по всички други предмети.

Изпитът се провежда от шестчленна комисия, назначена със заповед на министъра на правосъдието. Членове на комисията са:

 • съдии от Върховния касационен съд;
 • съдии от Върховния административен съд;
 • професори по право от юридически факултет;
 • висши чиновници от Министерството на правосъдието.

За допускане до изпит са необходими:

 • диплом за завършено висше юридическо образование;
 • снимка;
 • квитанция за внесена такса в Министерството;
 • удостоверение от Адвокатския съвет, че кандидатът е стажувал най-малко две години при адвокат.

Писменият изпит се състои в писмено разработване на казус от гражданското (респ. търговското) право и от наказателното право.

Той се провежда в два последователни дни: първият ден по гражданско или търговско, а вторият по наказателно право. Кандидатите разполагат с четири часа да развият казуса.

До устен изпит се допускат само кандидатите, които са издържали успешно писмения.

За провеждането на изпита, комисията се разделя на три секции, едната по гражданско и търговско право, другата по наказателно и административно право и третата-по гражданско и наказателно съдопроизводство. Всеки кандидат полага устния изпит в три последователни дни, по един за всяка секция.

За издържал държавния изпит се признава кандидатът, който е показал по всички предмети най-малко среден успех. Ако на устния изпит е показал слаб успех, най-малко по два предмета, той може да се яви на поправителен изпит най-късно до края на втората изпитна сесия.

Кандидатите, които са издържали изпита успешно, получават свидетелство за издържан държавен изпит.