Избор на Висш адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет се състои от 15 редовни и 15 допълнителни членове и има седалище в София.

Членовете на Висшия адвокатски съвет се избират за срок от четири години, като преизбирането е допустимо. За членове на ВАС могат да се избират само лица, вписани в списъка на адвокатската колегия с минимум 10 години адвокатска или съдийска практика. Членовете на Софийския адвоактски съвет не могат да бъдат избирани за членове на ВАС.

Веднъж на две години всички председатели на адвокатски съвети се събират на общо събрание, за да изберат Висш адвокатски съвет. В случай на неоправдано отсъствие на някой от председателите, срещу него се възбужда дисциплинарно преследване съгласно Закона за адвокатите. Гласуването е лично и тайно. Не се допуска упълномощаване.

За хода на заседанието и за проведения избор се съставя протокол, който се подписва от председателя, секретаря и проверителите на общото събрание. Резултатът от проведения избор се съобщава на следващия ден на председателя на предишния Висш адвокатски съвет, който се задължава след изтичане на 7-дневния контестационен срок да съобщи на новоизбраните редовни и допълнителни членове за деня и мястото на първото заседание. На него членовете на новия Висш адвокатски съвет избират председател, двама подпредседатели, член-секретар и три състава на дисциплинарния съд. Председателя на Висшия адвоактски съвет може да бъде преизбиран само веднъж.

В случай на подадени контестации срещу редовността на избора, те се разглеждат от новоизбрания Висш адвокатски съвет веднага след конституирането му.

Правомощия на членовете на съвета

Председателят на Висшия адвоактски съвет:

  • представлява съвета пред всички физически и юридически лица;
  • осъществява надзор върху административната и счетоводна дейност в рамките на Съвета;
  • разпределя дисциплинарните дела между трите дисциплинарни състава на Съвета.

Член-секретаря на Съвета:

  • се грижи за своевременното привеждане в изпълнение на решенията на Съвета и на разпорежданията на председателя;
  • води кореспонденцията;
  • поддържа регистрите;
  • поддържа архива;
  • отговаря за касата;
  • съхранява печата на Съвета;
  • води протоколите на общите събрания на Съвета;

Дисциплинарно производство

Висшият адвокатски съвет има три дисциплинарни състава, председателствани от председателя на Съвета и двамата подпредседатели. Дисциплинарният съд заседава при закрити врати освен в случаите когато делото изисква публичност. На заседанията могат да присъстват представители на прокуратурата. Адвокатската защита пред дисциплинарния съд се осъществява на общо основание.