Всички адвокати в Царството, вписани или които ще бъдат вписани в списъка на някоя адвокатска колегия, освен навършилите 50 години към 05.02.1936 г., са задължително осигурени при спестовната каса.

Осигуреният адвокат има своя партида в касата, в която се внасят правените от него вноски. Той е длъжен да изпълнява задълженията си към спестовната каса. Неизпълнението на тези задължения дава право на касата да иска от съответния Адвокатски съвет заличаване на неизправния адвокат от списъка на колегията.

Средствата на спестовната каса се събират от:

 • вноските на адвоката;
 • доходи на касата;
 • дарения;
 • други непредвидени доходи.

Всяко пълномощно, дадено на адвокат по каквото и да било дело, се облепва задължително с осигурителна марка. Стойността на осигурителната марка се определя от естеството на делото и от съдебната инстанция, пред която то е висящо. Предварителното облепяне на пълномощното с такава марка е условие за допускане на адвоката да пледира или да върши други представителни действия. Служебните повереници и защитници не плащат осигурителна марка.

Управление

Органи на спестовната каса са:

 • общо събрание;
 • управителен съвет;
 • контролен съвет.

Общото събрание се състои от всички членове на Висшия адвокатски съвет и председателите на Адвокатските съвети. Членовете на управителния и контролния съвет са по право членове на общото събрание. Събранието се събира веднъж годишно и се произнася по следните въпроси:

 • преглежда сметките, баланса и разпределението на печалбите и загубите;
 • избира управителен и контролен съвет на спестовната каса и се произнася по тяхната отговорност.

Събранието е законно, ако присъстват повече от половината от поканените членове.

Управителният съвет се състои от седем души, избрани за срок от четири години от общото събрание, измежду членовете на Софийската адвокатска колегия. На всеки две години съставът му се обновява.

Чрез жребий се определят трима от членовете на съвета, които се заменят.

Управителният съвет излъчва от своя състав председател, подпредседател и секретар. Председателят, подпредседателят и един от членовете представляват спестовната каса.

Управителният съвет:

 • ръководи дейността на касата;
 • отговаря за вътрешната й организация и
 • решава всички останали въпроси, свързани с дейността на спестовната каса.

Управителният съвет взема решенията си, ако присъстват най-малко четирима членове.

Контролният съвет се състои от трима души и двама запасни. Те се избират ежегодно от общото събрание, измежду членовете на Софийската адвокатска колегия. Контролният съвет проверява годишния отчет на касата, като за извършените проверки той съставя протоколи.