Общи положения

Общите положения на правилника съвпадат напълно с общите положения на Закона за адвокатите от 1888 г.

Права и задължения на адвокатите

Права на адвокатите:

 • адвокати, достигнали преклонна възраст могат по тяхна молба да бъдат освободени от задължението да бъдат служебни защитници;
 • право на възнагражденние:

Размерът на възнаграждението се определя по писмено споразумение между адвоката и клиента. При наказателни дела размерът на възнаграждението не зависи от изхода на делото или от размера на присъдата.

Забранява се на адвокатите да поемат граждански и търговски дела срещу възнаграждение по-малко от предвиденото в Закона за адвокатите.

Задължения на адвокатите:

 • адвокатите трябва да имат постоянно местожителство в окръга, в чиито окръжен съд са вписани;
 • при напускане на окръга за срок по-дълъг от 2 седмици, адвокатите са длъжни да уведомяват своевременно адвокатския съвет и да вземат мерки отсъствието им да не навреди на техните клиенти;
 • при водене на дела извън окръга, към който адвокатът е вписан, той се подчинява на правилата на окръжния съд в окръга, в който се води делото;
 • забранява се на адвокатите да придобиват спорни права за своя сметка направо или чрез трети лица;
 • адвокатите нямат право да поемат дела срещу свои възходящи роднини, срещу съпругата, децата си и родните си братя и сестри;
 • адвокатите са длъжни да внасят ежемесечно членски внос за поддържане канцеларията и библиотеката на съвета. За неизпълнение на това задължение адвокатите подлежат на дисциплинарни наказания;

Служебна защита

В случаите, когато съдът назначава служебна защита поради бедност, той присъжда разноските по делото на служебния защитник. Останалите права и задължения на адвокатите съвпадат с тези в Закона за адвокатите от 1888 г.

Права и задължения на адвокатските помощници:

• адвокатските помощници, признати по Закона за адвокатите и съгласно този правилник имат същите права, привилегии и задължения като адвокатите. Адвокатските помощници участват в избора на адвокатски съвет, но не могат да бъдат избирани като членове на състава му.

• забранява се на адвокатските помощници да си присвояват званието адвокат.

Съвет на адвокатите

Образуване на адвокатски съвет

 • адвокатите, вписани в списъка към даден окръжен съд избират адвокатски съвет. Той упражнява надзор върху всички адвокати на територията на окръга;
 • адвокатския съвет се състои от 7 души – председател, член-секретар и петима членове, които се избират ежегодно от всички адвокати на окръга. Избират се и трима заместници, които в случай на отсъствие, болест или напускане на съвета преждевременно, да попълнят състава;
 • председателят се избира пряко от общото събрание на адвокатите, а член-секретарят се избира от членовете на съвета. В случай, че няколко кандидати са получили равен брой гласове, за избран се счита този който е записан по-напред в списъка на адвокатите;
 • в случай, че годишното общо събрание не се проведе, поради липса на кворум, предишните членове на адвокатския съвет запазват званието си и изпълняват задълженията си до следващия избор;
 • имената на избраните членове на адвокатския съвет се съобщават на председателя на окръжния съд и прокурора и се публикуват в “Държавен вестник”.

Общи събрания на адвокатите

 • общите събрания на адвокатите биват: годишни и извънредни;
 • общо събрание се свиква се свиква в последната неделя на месец декември. Дневният ред е:
  • избор на адвокатски съвет;
  • отчет на предишния адвокатски съвет;
  • определяне на сумата, която ще се събира от адвокатите.
 • извънредните общи събрания се свикват за дела, които не търпят отлагане;
 • общите събрания се свикват по решение на адвокатския съвет, като председателя на съвета известява адвокатите за часа, мястото и дневния ред;
 • общите събрания се ръководят от председателя на адвокатския съвет, който след трикратно предупреждение за нарушаване на реда в залата, може да отстрани нарушителя;
 • ако болшинството от присъстващите прецени, че дискусията е достатъчна, събранието може да пристъпи към гласуване на предложението;
 • гласуването на общите събрания е явно и лично, като решенията се вземат с обикновено мнозинство. При равенство на гласовете, решаващо значение има гласът на председателя;
 • протоколите от общите събрания се печатат в ежегодните отчети на адвокатския съвет;
 • извънредните общи събрания се свикват по решение на адвокатския съвет или по искане на не по-малко от Ѕ от адвокатите, записани към окръжния съд;
 • ако на извънредното общо събрание не присъстват поне половината от всички записани адвокати, събранието се счита за несъстояло се и се насрочва друго общо събрание. Ако и на него не се събере необходимият кворум, извънредното събрание остава непроведено, а въпросът, по който то е било свикано, се счита за отхвърлен.

Права и задължения на адвокатския съвет

Правата и задълженията на адвокатския съвет се състоят в:

 • упражняване на надзор върху адвокатите и адвокатските помощници и
 • упражняване на дисциплинарна власт, предоставена му от Закона за адвокатите.

Надзорът на адвокатския съвет се състои в:

 • наблюдение на адвокатите и адвокатските помощници за точното изпълнение на техните задължения;
 • разглеждане на жалби от частни лица, правителствени учреждения и длъжностни лица срещу адвокати и адвокатски помощници;
 • заличаване от списъка на адвокатите в случаите, предвидени в Закона за адвокатите, както и в случаите когато адвокатът е казал или обнародвал нещо противоречащо на закона, на правилниците, на добрите нрави, на обществения ред или е проявил неуважение към съда;
 • назначаване на адвокати и адвокатски помощници за осъществяване на служебна защита;
 • управление на принадлежащите на адвокатското съсловие имоти и капитали, както и на сумите, събирани от адвокатите и адвокатските помощници по решение на общото събрание.

Дисциплинарно производство

Дисциплинарното производство в Правилника преповтаря вече описаното дисциплинарно производство в Закона за адвокатите. По тази причина ще бъдат отбелязани само различията и новите моменти.

 • към дисциплинарните наказания като четвърта мярка се прибавя изключване от списъка на адвокатите завинаги;
 • доброволното излизане от адвокатското съсловие не прекратява възбуденото срещу адвоката дисциплинарно производство.

Адвокатският съвет има възможност да възбуди ново производство до изтичане на 3-годишния преклузивен срок;

 • когато срещу един адвокат има възбудени няколко дисциплинарни дела, адвокатският съвет може да ги разгледа и реши с едно решение;
 • влязло в сила решение за наложено наказание се привежда незабавно в изпълнение и не се спира дори, ако срещу адвоката или адвокатския помощник бъде възбудено ново дело;
 • решенията на адвокатския съвет нямат задължителна сила, ако при вземането им не са участвали поне 1/2 от членовете му. При равен брой гласове, гласът на председателя е решаващ;
 • преписи от решенията, с които се налагат дисциплинарни наказания се изпращат на прокурора към окръжния съд.

Надзор върху адвокатския съвет

За надзора върху адвокатския съвет важат правилата, изложени в Закона за устройството на съдилищата в България.

Вътрешен ред в канцеларията на адвокатския съвет:

 • канцеларията на адвокатския съвет се намира под надзора на председателя на съвета и на член-секретаря;
 • за всяко заседание на адвокатския съвет се съставя дневник, в който се вписват всички разглеждани дисциплинарни дела, както и въпросите, които е трябвало да бъдат разглеждани, но са били отложени. Дневникът се подписва от председателя и член-секретаря и от всички останали членове;
 • всички приключени дисциплинарни дела и канцеларските преписки се предават за пазене в архива на адвокатския съвет;
 • библиотеката съдържа изключително юридическа литература.

Освен член-секретаря или лицето, което е натоварено да управлява библиотеката, никой няма право сам да вади книги от рафтовете на библиотеката.

Действията относно влизането в сила на този правилник се възлагат на Министъра на правосъдието.