Цел

Целта на адвокатската каса е да осигури на близките на починалите на нейните членове еднократна посмъртна помощ. Адвокатската каса е юридическо лице със седалище в София.

Членове

В адвокатската каса членуват задължително всички адвокати, които при вписването им в списъка на адвокатската колегия не са навършили 50-годишна възраст.

Адвокати, които са били членове на Адвокатската каса и са я напуснали, при повторно вписване в списъците на адвокатската колегия, след влизането на настоящия правилник в сила, по право стават задължително осигурени при касата.

Всички задължително осигурени членове на посмъртния фонд при бившата Спестовна каса за взаимноосигуряване на адвокатите, заварени от настоящия правилник, стават по право задължително осигурени членове на Адвокатската каса по настоящия правилник.

Членуването на задължително осигурените започва от датата на вписването им в списъка на адвокатската колегия и свършва на датата на отписването им от списъка на адвокатската колегия.

Всеки вписан в списъка на адвокатската колегия адвокат е длъжен да даде чрез адвокатския съвет на Адвокатската каса сведения по уставен образец.

Подлежат на изключване задължително осигурени членове на Адвокатската каса, за които се установи, че по време на приемането им не са отговаряли на предварителните условия.

Изключването се допуска само когато член е дал умишлено неверни сведения и особено когато е укрил някое обстоятелство, за което изрично е бил запитан. Изключването не се допуска, ако въпросното обстоятелство е било известно на управителния съвет, или ако от постъпването на члена в касата са се изминали повече от 3 години, или ако решението за изключение не е съобщено на члена в течение на един месец от деня, в който управителният съвет е узнал за укрито обстоятелство.

Членове на касата, които поради заличаване от списъка на адвокатската колегия, престанат да бъдат задължително осигурени, могат да продължат доброволно членството си, ако поискат това в срок от 3 месеца от изпращане на съобщението, съгласно настоящия член и ако имат повече от 2 години членство.

Адвокатската каса съобщава чрез препоръчано писмо на заличените от списъка на колегиите адвокати с повече от 2 години членство възможността за продължение на членството.

Всички заварени, доброволно осигурени при посмъртния фонд на бившата Спестовна каса за взаимноосигуряване на адвокатите, остават по право доброволно осигурени по настоящия правилник.

Доброволно осигурените са длъжни да внасят редовно вноските си в касата. Ако не внесат дължимите вноски и лихви в срок от 30 дни от изпращане на препоръчано писмо на последния посочен от тях адрес те изгубват качеството си на редовни членове.

Изключването на членове съгласно член 6 и 8 става по решение на управителния съвет, което се съобщава незабавно писмено на изключения член.

Осигурените, които са престанали да членуват задължително в касата на адвокатите и не са се възползвали от правото за продължаване на членството, съгласно чл.7, както и осигурени, които са изключени, съгласно чл.8, могат в продължение на една година от напускането на касата да възобновят членството си в нея, ако докажат чрез лекарско уверение, че са напълно здрави и внесат просрочените вноски със законната лихва.

Средства

Касата събира средствата си от:

 • Встъпителни вноски от членовете
 • Редовни вноски на членовете;
 • Лихви и доходи от набрани капитали;
 • Безвъзмездни субсидии от фонда за социални и културни мероприятия на адвокатите;
 • Разни и непредвидени приходи.

Всеки новопостъпил член на касата внася встъпителна вноска 600 лева, която се отнася в “запасен фонд” на касата. Запасният фонд служи за покриване на евентуални непредвидени загуби и при нужда за засилване на резервите.

Всеки задължително осигурен член е длъжен да внася в Адвокатската каса годишна вноска 2400 лева, платима по 200 лева месечно. Всеки доброволно осигурен член е длъжен да внася годишна вноска 3000 лева, платими по 250 лева месечно.

Вноските се плащат чрез пощенската чекова служба или направо в Адвокатската каса.

За получените вноски адвокатската каса издава квитанции от кочан. Разписките от вносните бележки в пощенската чекова служба и квитанциите на Адвокатската каса служат за доказателство за платени вноски.

Месечните вноски са дължими на първо число на всеки календарен месец. Осигурените са в закъснение, ако не внесат месечната вноска до десето число на следния месец. Закъснелите вноски се събират със законната лихва.

Внасянето на вноски в предплата се допуска.

Встъпителната вноска се внася с вноската за първия месец.

Вноските се плащат пожизнено.

След смъртта на един член, от еднократна посмъртна помощ се удържа сума за попълване на дължимите вноски за цялата текуща осигурителна година.

Еднократна посмъртна помощ

Еднократната посмъртна помощ се изплаща в случай на смърт на изправните към касата членове както следва:

 • на съпруга или непълнолетните низходящи, или само на съпруга, ако няма непълнолетни низходящи, или само на последните, ако няма съпруг - цялата посмъртна помощ;
 • ако няма съпруг или непълнолетни низходящи, цялата посмъртна помощ се изплаща на лице, което починалият е посочил за наследник с молба с нотариално заверен подпис до Адвокатската каса, или със завещание, след като се приспаднат разноските за погребението;
 • ако няма съпруг, непълнолетни низходящи или посочен друг наследник, цялата посмъртна помощ се изплаща на родителите и на пълнолетните низходящи;

Ако липсват правоимащи по гореизброените точки посмъртната помощ, след изплащане за разноските за погребението, остава за Адвокатската каса.

При разпределението на посмъртната помощ съпругът и непълнолетните низходящи получават по равен дял. по равен дял получават и всеки от родителите и пълнолетните низходящи.

Изправен към адвокатската каса се счита всеки член, който до деня, предхождащ смъртта, не дължи вноски за повече от два изтекли месеца.

Еднократната посмъртна помощ се отпуска по писмена молба на правоимащите, към която се прилагат:

 • акт за смъртта;
 • удостоверение са наследниците;
 • удостоверение от адвокатския съвет, ако починалият е адвокат, за времечленуването му в колегията , и според случая, още
 • актове за раждане на непълнолетните;
 • определение на съда, с което на законния представител се разрешава да получи дела на непълнолетните;
 • завещание, ако има такова.

Нямат право на посмъртна помощ правоимащи, които чрез наказуеми от закон постъпки са причинили или ускорили смъртта на члена. Отказът за изплащане на посмъртната помощ се основава на влязла в законна сила присъда.

Управление

Органи на Адвокатската каса са:

 • Общото събрание;
 • Управителния съвет и
 • Проверителният съвет.

Общо събрание

Общото събрание се състои от всички действащи членове на Висшия адвокатски съвет и от членовете на Управителния и Проверителния съвет на Адвокатската каса.

Общите събрания са редовни и извънредни.

Извънредните общи събрания се свикват, когато интересите на касата налагат това, когато Държавният застрахователен институт изисква това, когато поне 1/20 от членовете на касата предявят писмено такова искане пред управителния съвет като посочат целта на основанията си.

Работата на общото събрание се състои в следното:

 • избиране, приемане оставката и освобождаване или не от отговорност членовете на Управителния и Проверителния съвети;
 • преглеждане на сметки, баланса и разпределението на печалбите и загубите;
 • вземане на решения върху предложения, направени от Управителния или Проверителния съвети или от членовете му;
 • отстраняване веднага на всеки член на управителния или проверителните съвет, когато се намери, че тези не изпълняват своите задължения спрямо касата или не управляват добре и съвестно работите и;
 • вземане на решения относно употребяване на излишъка или покриване на недостига;
 • вземане на решения оносно заздравяване на касата.

Председател на Общото събрание е председателят на Висшия адвокатски съвет или негов заместник. Секретарят се избира от общото събрание.

Общата събрание се счита за законно и може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

Изборът на Управителния и Проверителния съвети става чрез тайно и поименно гласуване. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове. При равенство на гласовете, предложението се счита за неприето.

Управителен съвет

Управителният съвет на Адвокатската каса се състои от трима души, които се избират от общото събрание за срок от три години измежду членовете на Софийската адвокатска колегия, членове на касата. Последователно всяко година излиза един от членовете на управителния съвет, като за първите две години това става по жребий. За всеки редовен член на Управителния съвет се избира по един допълнителен член.

Управителният съвет управлява работите на касата съобразно правилника и я представява пред трети лица и учреждения. Той взема решения с мнозинство на членовете си.

Управителният съвет избира от своята среда председател и секретар.

Длъжностите на Управителния съвет са следните:

 • да приема и изключва членове на касата;
 • да ръководи делата на касата, като се съобразява със законите, настоящия правилник и решенията на общото събрание;
 • да се грижи за правилното развитие на касата като взема нужните мерки;
 • да съставя своевременно баланса, отчета за приходите и разходите на касата за изтеклата година;
 • да съставя проект за бюджета на касата;
 • да свиква общите събрания;
 • да заличава от списъка нередовни адвокати.

Решенията на Управителния съвет могат да бъдат обжалвани пред Висшия адвокатски съвет в четиринадесет дневен срок от соъбщаването им.

Проверителен съвет

Проверителният съвет се състои от трима души, които се избират от Общото събрание измежду членовете на Софийската адвокатска колегия, членовете на касата, за срок от една година.

Членовете на Проверителният съвет не могат да бъдат роднини до трета степен включително с членове на Управителния съвет. Член на

Управителния съвет не може да бъде избран за член на проверителния съвет преди да е изтекла една година от излизането му от Управителния съвет.

Проверителният съвет е длъжен да проверява начина, по който се управлява касата и имущественото и състояние. За тая цел той има право да иска да бъде уведомяван за работите на касата, като участва със съвещателен глас в заседанията на Управителния съвет, когато намери това за нужно, както и да разглежда поне веднъж на всеки три месеца касовата наличност и записванията в книгите.

В края на всяка календарна година Проверителният съвет проверява годишното сметкоприключване, годишния баланс и отчета за приходите и разходите и изготвя доклад за установеното при тази проверка пред Общото събрание.

Проверителният съвет е длъжен да свика веднага Общото събрание, ако установи нередности или работи в противоречие със закона или правилника.

Санкция

Всички адвокати са длъжни да изпълняват задълженията си към Адвокатската каса. Неизпълнението на тези задължения дава право на Управителния съвет да заличи от списъка на колегията неизправния адвокат, ако в 30-дневен срок от изпращане на препоръчано писмо до последния, същият не се издължи.

Заличаването престава, щом неизправният адвокат издължи спрямо касата вноските, заради които е бил заличен. Заличените от списъците на колегията адвокати не могат да упражняват адвокатска практика.

За задълженията си към трети лица касата отговаря само със своето имущество, а не и отделните й членове, които са отговорни само спрямо касата и то до размера на дължимите от тях вноски.